IP Practicle Guide for Entrepreneur

IP Practicle Guide for Entrepreneur

เปิดหลักสูตร 1 กันยายน นี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการสร้างศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความรู้และความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

  1. การวางกลยุทธ์
  2. การดำเนินการขอรับคุ้มครอง
  3. การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถขยายผลสู่เชิงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ตลอดจนบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจําเป็นต้องดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อยอดมาจาก หลักสูตร IP for Business Innovation ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (IP 101) ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้จาก Explore (พื้นฐานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม) ไปสู่ในระดับ Expand (องค์ความรู้เพื่อการต่อยอดธุรกิจ) โดยมีการร่างหลักสูตรขึ้นมาบนพื้นฐานของ Pain Point ที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 7 บทดังนี้

เราหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนสำคัญแก่ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อต่อยอดความสำเร็จ สร้างฐานรากที่สำคัญของประเทศนวัตกรรมของเราได้

เนื้อหาคอร์ส
1. IP Awareness and Attitudes
สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Coverage :
- ความสําคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับผู้ประกอบการประเภท Innovation-Based Enterprise
ตัวอย่างผลตอบรับและการเติบโตทางธุรกิจภายหลังได้รับการคุ้มครองจากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ
2. Patent Search & Analysis
รู้จักและแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร เทคนิคเฉพาะทาง และการนําข้อมูลไปใช้เชิงกลยุทธ์
Coverage :
- รู้จักเครื่องมือสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรด้วยตนเอง
- ศึกษาการวางกลยุทธ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
3. Patent Drafting
เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการจดสิทธิบัตร
Coverage :
- แนวคิดและภาพรวมการร่างสิทธิบัตร
- เทคนิคการร่างสิทธิบัตรด้วยตัวเอง
- ตัวอย่างร่างสิทธิบัตรที่ประสบความสำเร็จสูง
- ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
4. Trademarks
รู้จักการใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจ
Coverage :
- บทบาทความสําคัญของเครื่องหมายการค้ากับการแข่งขันทางการตลาด
- เทคนิคการขอจดเครื่องหมายทางการค้า
- การสร้างแบรนด์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเครื่องหมายการค้า
5. Trade Secret
รู้จักการใช้ประโยชน์จากการทําความลับทางการค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจ
Coverage :
- ความลับทางการค้า vs. สิทธิบัตร กับสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน
- ขั้นตอนการทำความลับทางการค้า
- การใช้สัญญาความลับทางการค้้าเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ
6. Patent Co-operation Treaty (PCT)
เสริมแนวทางการทําข้อตกลงระหว่างประเทศสําหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศสมาชิก เพื่อให้สะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องการขอยื่นรับสิทธิบัตรในหลายประเทศทั่วโลก
Coverage :
- ความสำคัญของการยื่นคำขอ PCT และสิทธิประโยชน์
- ขั้นตอนการยื่นคำขอ PCT
- สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม หลังยื่นคำขอ PCT เพื่อให้การคุ้มครองครอบคลุม
7. IP Law Firm
เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้เท่ากัน ก่อนที่จะตัดสินใจจ้างบริษัทกฎหมายในการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Coverage :
- Checklist ศักยภาพของตนว่ามีข้อจํากัดใดถึงควรจ้างบริษัทกฎหมาย
- ข้อควรระวัง และรู้เท่าทันบริษัทกฏหมาย
- ข้อผิดพลาดจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้บริการ
8. Patent Infringement Cases
เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เรียนรู้กระบวนการทางกฎหมาย และสร้างความตระหนัก ไม่ให้เป็นผู้ละเมิดเสียเอง
Coverage :
- ขั้นตอนการดำเนินการทางกฏหมายเมื่อถูกละเมิด
- หลักการปฏิบัติเมื่อตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
- กรณีไหนเข้าข่ายต้องฟ้องร้อง หรือควรไกล่เกลี่ย
- คดีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการฟ้องร้อง
9. แบบประเมินหลังการเรียน
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 0 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 00 นาที
7 บทเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในแบบประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทประเภท Innovation-Based Enterprise หรือองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม
ฟรี
ผู้สอน
พิเศษ จียาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมายและสนับสนุน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รีวิว