นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565

City & Community Innovation Challenge 2022

อยากมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องไทยให้ดีขึ้น… คุณเองก็ทำได้!

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมดีๆ ที่สามารถผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นจริง ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)

เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

จะมีหัวข้ออะไรที่เตรียมเปิดรับบ้าง ไปดูกัน!

วิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา ยิ่งสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในสังคม

NIA กำลังมองหาไอเดียนวัตกรรมที่จะลดช่องว่างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและเท่าเทียม โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1. การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
2. นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ
3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบาง
4. นวัตกรรมข้อมูลด้านสุขภาพ
5. แพลตฟอร์มสวัสดิการและประกันทางด้านสุขภาพ

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี จนอาจทำให้มนต์เสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเริ่มเลือนหายไป ยิ่งช่วงวิกฤตโรคระบาดเข้ามาซ้ำ ยิ่งทำให้คนทำงานด้านนี้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น เช่นกลุ่มนักดนตรีที่งานจ้างขาดหายไป

NIA เตรียมเปิดรับข้อเสนอดี ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และอนุรักษ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยียกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพี่น้องในชุมชนไว้ได้พร้อมกัน โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
2. การยกระดับภูมิปัญญาพื้นถิ่น
3. ทัศนศิลป์
4. ศิลปะการแสดง
5. ศาสนา

จะมีอะไรสำคัญไปกว่าการได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขในทุก ๆ วัน เป็นต้นว่าการมีหน้าที่การงานที่ดี หรือมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

NIA กำลังมองหานวัตกรรม ที่จะเข้ามายกระดับความ “แฮปปี้” ให้คนไทยได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1. โอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพ
2. การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. การกระตุ้นพลังชีวิตด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย
4. มิตรภาพของสัตว์เลี้ยง
5. ความสุขของการอยู่อย่างสันโดษ

1 Aug 2021

7 PM - 6 AM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support