innovation-driven-enterprise

หลักสูตรสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการยกระดับความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ตลอดจนการยกระดับความสามารถแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่การเป็นองค์กรธุรกิจฐานนวัตกรรม IDE Innovation-Driven Enterprise

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
การสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม (Creating an Innovative Organization)

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ องค์กรที่จะอยู่รอดในอนาคตจำเป็นต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการันตีความสำเร็จที่อย่างยั่งยืนให้องค์กร ไปฟังเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม จาก10ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา