เกี่ยวกับเรา

NIA Academy MOOCs แพลตฟอร์มเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรม โดย NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริหารโดย NIA Academy สถาบันวิทยาการนวัตกรรม จัดตั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มระบบบวัตกรรม โดยทำหน้าที่

  • สร้างความตระหนักในการเรียนรู้นวัตกรรม
  • พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมแก่ผู้ที่สนใจ
  • ส่งต่อผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมต่อไป

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy เป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ผู้บริหาร ภาครัฐ เอกชน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสู่ความสําเร็จอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวมหลักสูตรการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มในอนาคต วิธีการนําเสนอใหม่ๆ รวมไปถึงการนําเอากรณีศึกษาของคนไทยมาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน

NIA Academy MOOCs ทำหน้าที่เป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ เพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ที่มีความเชี่ยวชาญ “ด้านนวัตกรรม” โดยเฉพาะ ภายใต้การจัดตั้งของสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ

6 หลักสูตรหลัก และหลักสูตรร่วมอีกมากมาย ถูกเผยแพร่และเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของนวัตกรรมได้เข้ามาใช้บริการฟรี โดยมีเนื้อหาตอบสนองกลุ่มการเรียนรู้ดังนี้

  • Basic Innovation for Beginner นวัตกรรมพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียน
  • Innovation Entrepreneur การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม
  • Innovation-Driven Enterprise องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
  • Innovation for Executive นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
  • Innovation for Youth นวัตกรรมสำหรับเยาวชน
  • NIA Funding Program เตรียมความพร้อมสำหรับการขอทุนจาก NIA

NIA Academy MOOCs หวังว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติตามพัธกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

NIA MOOCs Tech Support