เกี่ยวกับเรา

"อย่าหยุดเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
                                     เพราะนวัตกรรมไม่เคยหยุดพัฒนาเช่นกัน"

      NIA Academy MOOCs แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านนวัตกรรม ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มระบบนวัตกรรม โดยทำหน้าที่

  • ให้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม
  • ให้แรงบันดาลใจด้วยองค์ความรู้เฉพาะทางสู่สร้างนวัตกรรม
  • ให้แนวทางการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy เป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ผู้บริหาร ภาครัฐ เอกชน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสู่ความสําเร็จอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวมหลักสูตรการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มในอนาคต วิธีการนําเสนอใหม่ๆ รวมไปถึงการนําเอากรณีศึกษาของคนไทยมาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน

NIA Academy MOOCs ทำหน้าที่เป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ เพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ที่มีความเชี่ยวชาญ “ด้านนวัตกรรม” โดยเฉพาะ ภายใต้การจัดตั้งของสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ

ที่มาของ NIA Academy MOOCs

        เริ่มจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีแนวทางที่จะผลักดันประเทศให้เกิดการพัฒนาก้าวทันโลก ซึ่งนวัตกรรมคือปัจจัยสำคัญที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ สำนักงานฯจึงจัดตั้งสถาบัน NIA ACADEMY ขึ้น ซึ่งสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจ ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยทางสถาบันฯ นอกจากจะมีการเปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆแล้ว สถาบันฯ ยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป อบรม สอน และสื่อสารเรื่องต่างๆในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง MOOCS.NIA.OR.TH เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงในเรียนรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

        NIA Academy MOOCs พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการทุกที่ ทุกเวลา โดยองค์ความรู้ที่เผยแพร่นั้น จะสามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมได้จริง ตามกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติให้เจริญเติบโตตามนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสร้างชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่งโดยที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเป็นจุดศูนย์กลาง

เป้าหมายของ NIA Academy MOOCs

     ในยุคสมัยที่มีความรวดเร็ว เทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆมีหลายช่องทาง อีกทั้งยังมีทางเลือกมาขึ้น แต่ในเรื่องของนวัตกรรมยังเป็นสิ่งที่ผู้คน หรือบุคลทั่วไปนั้นยังขาดความเข้าใจ หรือหาช่องทางในการศึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Education Platform) เพื่อการพัฒนาบุคลากรหรือผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจนวัตกรรม เพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศสู่สากล

CONCEPTUAL FRAMEWORK

หลักสูตรการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก โดยใช้คอนเซ็ป 3EX : เตรียม เติม ต่อ

  • Explore เตรียมความพร้อม

เรียนรู้องค์ความรู้สําคัญด้านนวัตกรรม โดยมีแนวคิดในการคิดหลักสูตรจากการตั้งคําถามว่า นวัตกรรมคืออะไร, มีกี่ประเภท, บริหารจัดการอย่างไร ไปจนถึงแนวทางในการต่อยอด ซึ่งในหัวข้อนี้จะสามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงกลไกต่าง ๆ ที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้การ สนับสนุนได้เป็นอย่างดี

  • Expertise เติมทักษะ

เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อผลในการต่อยอดให้เกิดการสร้างแนวคิดใหม่ หรือ ธุรกิจใหม่ ที่จะต่อยอดและพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมจริง โดยมีแนวคิดในการคัดเลือกเนื้อหา หลักสูตรให้เชื่อมโยงถึงการทํางานภายในสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเฉพาะส่วนงาน Sectoral Development

  • Expand ต่อยอดธุรกิจ

เป็นบทเรียนที่พยายามจะเชื่อมโยงผู้ที่เรียนในสองส่วนแรกให้สามารถต่อยอดให้เกิดธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจจริง ตลอดจนเป็นเนื้อหาเพื่อสนับสนุนผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้สามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม เช็คความเข้าใจ และเห็นขั้นตอนใน การนําไปใช้ได้อย่างชัดเจน

NIA Academy MOOCs หวังว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติตามพันธกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

NIA MOOCs Tech Support