Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทำธุรกิจใหม่หรือแนวโน้มกระแสโลก ที่ให้ความสนใจเรื่องของ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งจะมีประเด็นหลัก ๆ คือการทำธุรกิจที่หารายได้ แต่ยังให้ความใส่ใจต่อผลกระทบที่จะมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือเราจะทำยังไงถึงจะได้ไอเดียของธุรกิจที่สนับสนุนสังคมให้ดีขึ้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก็ยังสร้างรายได้ในตัว

Sustainable Development Trends and ESG

เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเรื่องของแนวโน้มของความต้องการความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ กระแสความสนใจในเรื่องความยั่งยืน ไปจนถึงทฤษฎี Triple Bottom line ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นตัวในเรื่องของ ESG นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของกระแสการขับเคลื่อนในเรื่องของความยั่งยืน SDGs Goals ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความสำคัญของ ESG นำเสนอโดยดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Sustainable Development Business

ทำความรู้จักธุรกิจใหม่ เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคม โดยในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้จากเคสตัวอย่างจริงจากธุรกิจหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น NGOs อย่าง “Precious Plastic Bangkok” ภาค Social Enterprise กับแบรนด์ “อภัยภูเบศร” ภาคธุรกิจกับบริษัทออกแบบสินค้าพลาสติกรักษ์โลก “Qualy Design” ไปจนถึง Startup ทั้งรายใหญ่ที่ทำเรื่อง Cabon Credit อย่าง “Vekin” และปิดท้ายด้วยทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับโครงการนวัตกรรมเพื่อคนตาบอดกับทีม “Automation Micro Design”

Business Model Frameworks

เรียนรู้กรอบแนวคิดที่เป็นภาพรวมของกิจกรรมในการทำธุรกิจ ตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมถึงอยากทำธุรกิจนี้ ธุรกิจที่ทำมีกิจกรรมอะไรบ้าง ต้นทุนกับรายได้เป็นยังไง ตลอดจนรูปแบบแนวคิดและกระบวนการทำธุรกิจ โดยจะมีการนำเสนอตัวอย่างการบูรณาการแนวคิดในเรื่องของ Sustainability กับ New Business ว่ามีการวางแผนและการปรับแผนอย่างไร ซึ่งนอกจากเนื้อหาและตัวอย่างแล้ว จะมีกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับโครงการพวงหรีดจากผักตบชวา “Nature House” และทีมผู้พัฒนา อาหารวัวมอมอ ฟีด “เคแอนด์พี อินโนเวชั่น 2020”

Value Proposition & Segmentation

เรียนรู้ในเรื่องความสำคัญกับตัวคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะใช้ในการทำธุรกิจ และความสอดคล้องของคุณค่านั้นกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะสอนวิธีบูรณาการแนวคิดเรื่องความยั่งยืนกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ การมองหาช่องว่างของตลาด การหา Pain Point ด้าน Sustainability, ด้านความต้องการของลูกค้าและด้านความต้องการของชุมชนไปควบคู่กัน ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับวิทยากรพิเศษมากมายจาก “Qualy Design”, “MuvMi”, “I.P.One” และ “Vekin” ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจ

Customer Insight

การสังเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของตัวทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่เราอยากจะทำธุรกิจ อยากขายสินค้าหรือให้บริการ แนวทางในการทำความเข้าใจถึง Customer Insight รวมไปถึงเครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับโครงการนวัตกรรมเพื่อคนตาบอดกับทีม “Automation Micro Design”

Perceived Value

บทเรียนนี้จะเน้นในเรื่องของการหา “Value Proposition” ผ่านเครื่องมืออย่าง Value Curve เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะมอบให้กับลูกค้ากับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจ เพื่อวางแผนในเรื่องการออกแบบหรือปรับปรุงคุณค่าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไรเพื่อสร้างความแตกต่างและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับวิทยากรพิเศษจาก “Blind Experience”, “I.P.One” และ “อภัยภูเบศร” ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจจริง

Business Operational Model

เรียนรู้รายละเอียดกิจกรรมในการทำธุรกิจว่ามีอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจอย่างไร โดยจะเน้นเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนการที่ต้องทำ กลไกการดำเนินงาน กระบวนการผลิต การปรับตัว การให้ความสำคัญกับพันธมิตร ไปจนถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากเนื้อหาและตัวอย่างแล้ว จะมีกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับ “เทคมอร์โรว์” ผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT และ AI , ทีมพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากทางปาล์มน้ำมัน “ปาล์ม แพคเกจจิ้ง” และผู้ผลิตสินค้าพลาสติกชีวภาพ "Smart Bio Plastic"

Business Model and Financing Pricing Strategy

นำเสนอเรื่องของการวิเคราะห์รายละเอียดของต้นทุนในการทำธุรกิจ โดยจะแยกต้นทุนออกมาเป็น 3 ประเภท ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และก็เงินทุนที่เราต้องเอามาลงทุนทั้งหมด แล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มในเรื่องของการดูจุดคุ้มทุน นอกจากนั้นยังจะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการเตรียมพร้อมทางด้านการเงิน แหล่งเงินทุน และการวางแผนด้านการขยายธุรกิจกับแผนการเงิน ซึ่งบทเรียนนี้จะมีวิทยากรพิเศษ ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ จาก NIA มาร่วมให้เทคนิคดี ๆ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนทางการเงิน

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

Pricing Strategy

บทเรียนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ระดับราคาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดต้นทุนธุรกิจ การยอมรับของลูกค้า การกำหนดราคาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาดให้ลูกค้ายอมรับได้ รวมไปจนถึงการควบคุมต้นทุนที่ดี

Revenue Streams

บทเรียนสุดท้ายจะเรียนรู้การออกแบบการเลือกลักษณะรายได้ที่องค์กรสามารถต่อยอดได้ โดยอาศัยรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น Advertising , Subscription Model หรือ Data into Assets โดยจะต้องคำนึงถึงความสำคัญด้านแหล่งรายได้ การวางแผนสำหรับการปรับเปลี่ยน Business Model ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับวิทยากรพิเศษมากมายจาก “Qualy Design”, “MuvMi” และ “Vekin” ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจจริง และกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับ “เทคมอร์โรว์” โครงการพัฒนาเทคโนโลยี IoT และ AI

NIA MOOCs Tech Support