Innovation for Executive

หลักสูตรสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ Innovation Management 101

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต อีกทั้งโลกของการแข่งขันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตที่ใช้แรงงานไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ ต้องรู้จักวิธีการจัดการและบริหารธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

NIA MOOCs Tech Support