Foresight Training: Future of Higher Education [Online Training]

Foresight Training: Future of Higher Education [Online Training]

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักนโยบายและผู้สนใจในแวดวงการศึกษา ร่วมมองอนาคตการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย พัฒนาแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตผ่านกระบวนการมองอนาคต (Foresight)

จัดอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 – 17:00 น. รวมทั้งสิ้น 12 ชม.
อบรมผ่าน Zoom Application, Miro, Mentimeter

สมัครได้ https://forms.gle/UcYucndc6aDxvvRMA

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
รับสมัครจำนวนจำกัด หากถึงจำนวนที่กำหนดจะทำการปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจามีกร อำนาจผูก Tel. 090-923-5291 , E-mail: jameekorn.a@cmu.ac.th
คุณศุฑามาศ กลิ่นหอม Tel. 061-493-5905 , E-mail: sutamas@nia.or.th

#Foresight
#ForesightTraining2021
#FutureofHigherEducation
#Learntodesignyourfuture
#StrategicForesightforPublicSector
#NIA

#IFI

#SPP

ศุฑามาศ กลิ่นหอม
นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2 Jun 2021

8 PM - 12 AM

อบรมผ่านระบบออนไลน์

REGISTER