การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

โครงการ "นวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในช่วงวิกฤติ Innovation for lifelong learning in crisis" คือโครงการจัดอบรมสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนรู้ด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรม โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม NIA Academy MOOCs เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติ ซึ่งในครั้งที่ 1 จัดอบรมในหัวข้อ

"การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ
Innovation Management in Crisis for Business Sustainability"

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับคนที่เคยอบรมหลักสูตรของ MOOCs มาแล้วเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของนวัตกรรม ระบบนวัตกรรม ประเภทและแหล่งที่มาของนวัตกรรม ทฤษฎีนวัตกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร Design Thinking นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถเข้าใจหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้เพื่อการปรับตัวสู้ภาวะวิกฤติได้ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ การเตรียมรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต การบริหารจัดการสภาพคล่อง การพัฒนาช่องทางการค้าหรือสินค้า/สินค้าบริการใหม่ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า การปรับโมเดลการทำงานช่วงวิกฤติ การสื่อสารกับพนักงาน ปรับระบบการบริหารจัดการพนักงาน การยกระดับทักษะพนักงาน องค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น การจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยในช่วงวิกฤติ การหาโอกาสใหม่จากความเปลี่ยนแปลงและเตรียมปรับธุรกิจสู่โอกาสใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ ภายใต้บริบทขององค์การสหประชาชาติ (UN) อันคำนึงถึงสามมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อีกด้วย

บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ในแต่ละครั้งแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 : การบรรยายเนื้อหาเชิงทฤษฎี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร

ช่วงที่ 2 : บรรยายกรณีศึกษา (Case Study) ที่เกิดขึ้นจริง โดยวิทยากรพิเศษ
             (Guest Speaker) ที่มีประสบการณ์ตรง

ช่วงที่ 3 : ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าอบรม

ทั้งหมด 4 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการฝึกอบรม

ครั้งที่ 1 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

1.1 ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม

1.2 ระบบนวัตกรรม 

    1.3 ประเภทและแหล่งที่มาของนวัตกรรม 

    1.4 ทฤษฎีนวัตกรรม

    1.5 กลยุทธ์นวัตกรรม 

    1.6 กระบวนการสร้างนวัตกรรม 

1.7 การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร 

1.8 Design Thinking

ครั้งที่ 2 การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

   2.1 การจัดการภาวะวิกฤติ

    2.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

   2.3 การบริหารโครงการ

ครั้งที่ 3 การนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้เพื่อการปรับตัวสู้ภาวะวิกฤติ

3.1 การเร่งจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

3.2 การเตรียมรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

    3.3 การบริหารจัดการสภาพคล่อง

3.4 การพัฒนาช่องทางการค้าหรือสินค้า/สินค้าบริการใหม่

3.5 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า

3.6 การปรับโมเดลการทำงานช่วงวิกฤติ

3.7 การสื่อสารกับพนักงาน ปรับระบบการบริหารจัดการพนักงาน

3.8 การยกระดับทักษะพนักงาน องค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น

3.9 การจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยในช่วงวิกฤติ

3.10 การหาโอกาสใหม่จากความเปลี่ยนแปลง และเตรียมปรับธุรกิจสู่โอกาสใหม่ในอนาคต

ครั้งที่ 4 การใช้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

    4.1 SDGs : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

    4.2 Stronger SD กับองค์กรยั่งยืน

    4.3 องค์กรยั่งยืน กับ Innovative CSR

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรม

  1. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม NIA Academy MOOCs และได้สำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้อย่างน้อย 1 หลักสูตร
  2. สามารถเข้าอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยต้องมีเวลาในการเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง เพื่อรับใบประกาศนียบัตรจบการอบรม
  3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และมีแอพลิเคชั่น ZOOM Meeting และ Line บนแพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มหนึ่ง
  5. สนใจในการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่น ศึกษาต่อ, พัฒนาองค์กร, สร้างธุรกิจนวัตกรรม, ขอทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ฯลฯ

ผู้ที่เข้าอบรมจะต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างต่ำ 3 สัปดาห์ เพื่อได้สิทธิในการขอรับใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร โดยในระหว่างการอบรมจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบประจำสัปดาห์และแบบทดสอบท้ายการอบรม พร้อมทั้งร่วมทำการประเมินผลหลักสูตรด้วย

การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างขอรับค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น) และรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 ท่าน

เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการเข้าร่วมผ่านทาง Facebook Page : NIAAcademyTH ในวันที่ 13 กันยายน 2564

และจะจัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้

ปิดรับสมัคร เที่ยงคืนวันที่ 12 กันยายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ admin FB page : NIAAcademyTH

6 Sep 2021

7 PM - 6 AM

Online

REGISTER