โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัครแล้วว!! “โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ประจำปีงบประมาณ 2566”.โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2. ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน3. ด้านการศึกษา4. ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม5. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน6. ด้านภาครัฐและความเป็นเมือง7. ด้านสุขภาพ8. ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม9. ด้านการจัดการภัยพิบัติ.ขั้นตอนและระยะเวลา

เปิดรับโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

พิจารณาข้อเสนอ concept idea ภายในเดือนตุลาคม 2565

ยื่นข้อเสนอโครงการ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการพิจารณา concept idea) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

โครงการจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมที่ NIA พิจารณา .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2022/open66/.

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง http://mis.nia.or.th.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-017-5555 ต่อ 546-548 หรือที่ e-mail: [email protected]

#NIA #Socialinnovation #Innovation #SectoralSocialinnovationProject2023 #นวัตกรรมเพื่อสังคม

12 Jul 2022

12 PM - 11 PM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support