Entrepreneurship and New Business Development

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ ภายใต้หลักสูตร "การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ Entrepreneurship and New Business Development"
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ
ภายใต้หลักสูตร "การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ Entrepreneurship and New Business Development"
รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
ตัวอย่าง 0812345678
ท่านสามารถตรวจสอบประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสินภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Privacy Notice) ได้ที่ https://www.gsb.or.th/other/privacy-notice

ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งนี้ของท่านได้ โดยสามารถติดต่อแจ้ง ความประสงค์ได้ที่ Call Center 1115 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับทราบข่าวสารทางการตลาด/การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารออมสิน ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของธนาคาร ("ธนาคาร") ทําการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการสํารวจความต้องการใช้บริการด้านสินเชื่อ หรือความต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจของผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development) ผ่านช่องทางออนไลน์จากธนาคารออมสินโดยท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม ท้ังนี้การไม่ให้ความยินยอมของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อการได้รับบริการจากธนาคาร *

NIA MOOCs Tech Support