7 นวัตกรรมสุดล้ำ เทรนด์ปี 2021

ทำไมต้อง 7 นวัตกรรม?

เพราะสังคมไทยถูกดึงเข้าสู่สังคมในยุค New Normal อย่างกะทันหัน ซึ่งคาดว่าปัญหาเหล่านี้จะยังคงอยู่ไปอีกหลายปี และส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรุนแรง  เราต่างทราบกันดีว่า สถานการณ์พิษเศรษฐกิจของโลก ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก ได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงปัญหาและความเปราะบาง
ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใน 3 ประเด็น ได้แก่

  • ความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนขึ้นในช่วงการระบาด
  • รูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป
  • ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น

อันนำมาซึ่ง “ความปกติใหม่” และการปรับตัวของภาครัฐเพื่อรับมือประเด็นดังกล่าว

การเกิดขึ้นของวิกฤติเหล่านี้ ทำให้เราจำเป็นต้องมองหา ทางออกของปัญหาใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งใน ระดับบุคคล ระดับองค์กรธุรกิจ ระดับประเทศ รวมถึงระดับโลก ตัวอย่างเช่น ระบบและบริการ ออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุค Work from Home การติดตั้งอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบ ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งที่ทำจากโลหะหรือท่อน้ำพลาสติกที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสถานที่ต่างๆ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานอย่างแม่นยำและเที่ยงตรง เพื่อช่วย อำนวยความสะดวกในการติดตามและสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วเหล่านี้ล้วนเป็น “นวัตกรรม” ที่มา ตอบสนองต่อ “ความเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ”

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติหรือเอ็นไอเอ จึงได้ผลักดันและสนับสนุนนวัตกรรมใน 7 มิติ เพื่อช่วยให้ไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ซึ่งประกอบด้วย


1. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation)

2. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation)

3. นวัตกรรมสังคม (Social innovation)

4. นวัตกรรมภาครัฐ (Public-sector innovation)

5. นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven innovation)

6. นวัตกรรมกรอบความคิด (Paradigm innovation)

7. นวัตกรรมศาสตร์และศิลป์ (Aesthetic innovation)

นวัตกรรมทั้ง 7 มิตินี้ ยังเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต และสอดแทรกอยู่ในสิ่งของ สถานที่ที่อยู่รอบตัวเราอย่างกลมกลืน และในอนาคตการพัฒนานวัตกรรมใน 7 มิติ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว แนวคิดและนโยบายในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมไทย จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

สามารถติดตามข้อมูลด้านนวัตกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ moocs.nia.or.th ตลอดจนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมที่จะสามารถทำให้คุณต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมได้จริง ตามกลไกการสนับสนุนของภาครัฐและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้อย่างไม่ยาก

NIA MOOCs Tech Support