NIA Deep Tech Incubation Program@EEC


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สน.) ได้ริเริ่มดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยมีการดำเนินงานการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program@EEC เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด รวมทั้งขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอื้อต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรรมและหาแนวทางทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ โดยโครงการมุ่งเน้นให้สตาร์ทอัพเข้าใจความต้องการเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและร่วมทำงานจริงกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม ทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจร่วมกัน และพัฒนาสินค้าและบริการให้เติบโตต่อไป 

โดยเชื่อมโยงการทำงานร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าใจปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ (Public Private Partnership หรือ PPP) โดยในปี 2564 มุ่งเน้นเทคโนโลยีเชิงลึกกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics 3) Immersive IoT ร่วมดำเนินงานกับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร การขนส่ง  ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายได้

Program Timeline : ระยะเวลาโครงการ


Program ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

 1. กิจกรรม Bootcamp
 2. กิจกรรมให้คำปรึกษา 1-1 โดยผู้เชี่ยวชาญ Coaching & Mentoring
 3. กิจกรรม Networking เชื่อมต่อกับบริษัทต่างๆ ในเขตพื้นที่ EEC
 4. การทำ co-creation ทำ sandbox ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
 5. กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Demo Day)

What will you get?

 1. ได้สร้างเครือข่ายธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ EEC
 2. ได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
 3. ได้การเข้าถึงแหล่งทุนในการขยายธุรกิจ
 4. ได้เติบโตและเข้าถึงเงินสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง
 5. ได้การเข้าถึงตลาดและการลงทุนผ่านเครือข่ายพันธมิตรในเขตพื้นที่ EEC

Who can participate?

 • Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ
 • ผู้ที่มีความสนใจนำเทคโนโลยี มาต่อยอด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • ผู้ที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง
 • ผู้ที่มีทีมงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาและสามารถเข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในการเข้าร่วมกิจกรรม และพร้อมทำ POC ร่วมกับองค์กรพันธมิตรง


Areas of Interest  ขอบเขตของเทคโนโลยีเชิงลึกที่รับสมัคร

Selection Criteria เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ศักยภาพของทีมในการพัฒนาเทคโนโลยี และ solutions
 2. ความโดดเด่นของเทคโนโลยีและ solutions
 3. โอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการเติบโต
 4. ความพร้อมของเทคโนโลยีในการนำไปใช้งานจริง


โครงการนี้คือโอกาสที่คุณจะได้ร่วมพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมพลักดันให้สตาร์ทอัพได้พัฒนานวัตกรรมและเติบโตได้จริงในพื้นที่ EEC พร้อมโอกาสสำคัญที่จะทำ Co-Creation และร่วมทำงานกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำ อาทิ B.Grimm, AIS, คาราบาวแดง, Kubota etc. ที่พร้อมจะทำงานร่วมกับ startup และให้คำปรึกษาในการแก้โจทย์จากความต้องการจริงเพื่อต่อยอดธุรกิจ และสิทธิการเป็นพันธมิตรในระยะยาว เน้นการทำงานกับโจทย์จริง และ mentoring จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยี


ไม่มี class เรียน เน้นลงมือทำ...สร้าง Networking กับหน่วยงานพันธมิตรเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ EEC และ Investor ที่สนใจการสนับสนุนด้าน Deep Tech

อย่ารอช้าหากคุณคือ สตาร์ทอัพ ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics 3) Immersive, IoT โอกาสเป็นจริงได้ เพียงสมัครเข้าร่วมโครงการ ปิดรับสมัครวันนี้ ก่อนเวลา 23.59 น. เท่านั้น!!รายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่ http://aritech.nia.or.th/eec

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมณฑา ไก่หิรัญ
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
มือถือ : 081-372 9163
อีเมล : [email protected]

ดำเนินการโดย

 • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 • มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support