Chief City Innovation Officer: CCIO

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer: CCIO 

                                 หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech-Startups) ให้มีศักยภาพสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญ

วัตถุประสงค์

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก ใน 8 ประเด็นที่น่าสนใจ

เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการให้เกิดเมืองนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารระดับ C-Level ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดย “มีเนื้อหาที่เน้นไปที่การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การทำ Foresight เพื่อคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม การจัดการฐานข้อมูลของเมืองเพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นของตนเอง”

ด้วย 8 Modules การเรียนรู้ สุดเข้มข้นจากวิทยากรตัวจริงเสียงจริงในแวดวงนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

  • เมืองแห่งอนาคต (City of The Future)
  • นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (UrbanTech Innovation)
  • กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง (New Paradigm of City Economy)
  • เมืองรับวิกฤต (City in Crisis)
  • สังคมไร้สัมผัส (Touchless Society)
  • ภูมิภาคแห่งนวัตกรรม (Region of Innovation)
  • วิทยาการข้อมูลสําหรับการบริหารเมือง (Data Science for City Management)
  • การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม (Innovative Procurement)


ค่าธรรมเนียมการอบรม 50,000 บาท

(ลดค่าธรรมเนียม 50% เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วน ในการลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)

ผู้ประสานงานโครงการ CCIO 2021

โทร 082-606-4581, 098-619-6516

อีเมล์ [email protected]

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • พลพินิจ พินิจชอบ

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support