Inno4Farmer

          Inno4Farmers The First AgTech Co-creation Program

Deep Tech Startups x Agriculture x Corporates
Deep Tech Startups x Agriculture x Corporates

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ได้ริเริ่ม “โครงการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ Inno4Farmers ” เพื่อเร่งสร้างและยกระดับความสามารถของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ผ่านกิจกรรมการพัฒนาบ่มเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยร่วมทำ Co-Creation กับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตร ตลอดจนแก้ปัญหา ต่อยอดธุรกิจ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพแบบเจาะลึก และทดสอบการใช้งานกับลูกค้าจริง

Inno4Farmers เป็นโครงการบ่มเพาะและช่วยยกระดับความสามารถให้กับ สตาร์ทอัพด้านการเกษตร ระยะเริ่มต้นให้สามารถพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ หรือไอเดียธุรกิจ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบเซนเซอร์ ไอโอที และบิ๊กดาต้า (Sensors, IoT, and Big Data) และ โรโบติกส์ โดรนและระบบอัตโนมัติต่างๆ (Robotics and Automations) เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร ค้นหาปัญหาและความต้องการตลาดเกษตรไทย พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมร่วมกัน (Co-Creation) กับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตรมากมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรที่สนใจ เช่น กลุ่มข้าว กลุ่มมันสำปะหลัง กลุ่มเพาะปลูกผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มปศุสัตว์และสัตว์ปีก กลุ่มเครื่องจักรทางการเกษตร ฯลฯ และทดสอบการใช้งานกับลูกค้าจริง

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • Industry & Customer Insights(เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจภาคเกษตร)
 • Customer & Market Access (เข้าถึงลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ)
 • Network of Tech Experts and Mentors in various fields (เข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและเมนเทอร์ชั้นนำ ทั้งภาคธุรกิจและเทคโนโลยี)
 • Develop MVP with Corporate Partners and Commercialization Opportunities (โอกาสพัฒนา MVP ร่วมกับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตรและทดสอบกับผู้ใช้งานจริง)
 • Scale up Opportunities (โอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจ)
 • 100,000 Baht for Market Validation (เงินทุน 100,000 บาท สำหรับการพัฒนาเพื่อทดสอบการใช้งาน)

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

 1. Startup ที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาแล้ว พร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ
 2. มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง
 3. ทีมที่สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในการเข้ากิจกรรมการเรียนรู้และทำ MVP ร่วมกับ Corporate Partner

ขอบเขตเทคโนโลยี ที่น่าสนใจ

   

The Opportunity Areas that We Are Looking For?

   

กิจกรรมในโปรแกรมประกอบไปด้วย

LEARNING:

- DEEP TECH KNOWLEDGE ENHANCEMENT

- AGTECH TRENDS

- USE CASES: Local/Global

- INNOVATION TOOLS

MENTORING:

- TECHNICAL CLINICS

- INDUSTRY KNOWLEDGE

- ENTREPRENEURIAL KNOWLEDGE

- COMMERCIALIZATION

EXPERIENCING:

- HAND-ON MVP DEVELOPMENT

- CORPORATES COLLABORATION

- INVESTORS/ENTREPRENEURS NETWORK


ดำเนินโครงการโดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงประสานงานและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตร ที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) และใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคกาเกษตรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ

- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543

- มือถือ : 081-372 9163

- อีเมล : [email protected]

ดำเนินการโดย

 • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 • มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support