Innovative Organization Program (IOP)

"Know your innovation baseline to grow your business exponentially"

Innovative Organization Program (IOP)  หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมองค์กร ภาคเอกชนและภาครัฐให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนโดยดำเนินการบนฐานของโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model)

วัตถุประสงค์การประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

 1. เพื่อระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร ทำให้มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. ประเมินและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเป็นในรูปแบบออนไลน์ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความสามารถทางด้านนวัตกรรมขององค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 3. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างเหมาะสม

โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Model (IOM)

โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรให้ความสำคัญกับงานด้านการจัดการนวัตกรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน 3 ระดับ

 1. ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy Level)
  พิจารณาเป้าหมายและทิศทางด้านนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงความเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร
 2. ระดับปฏิบัติการ (Operation Level)
  พิจารณากระบวนการและแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร
 3. ระดับสนับสนุน (Foundation Level)
  พิจารณาสภาพแวดล้อมและความสามารถที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก https://iop.nia.or.th หรือ https://www.facebook.com/InnovationForesight

ดำเนินการโดย

 • ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support