Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL)

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนชุดความคิด และวิธีการพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและเป็นนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำในระดับสูง เพื่อให้มีทักษะ มีแนวคิดวางรากฐานการคิดแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย(Policy innovation) ในบริบทของสาธารณะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้นำจากภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการได้ลองดำเนินการตามแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆได้ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นกว่าในหลายด้าน ซึ่งหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ยังต้องการให้เกิดประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมในอนาคต ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบายได้ในที่สุด

เพราะเราต้องการสร้าง " />
เพราะเราต้องการสร้าง "The Next Change Maker"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร “อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน” ที่เน้นกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์และสร้างฐานคิดแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)
  2. เพื่อสร้างศักยภาพผู้นำภาครัฐและเอกชนให้มีแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมโดยพัฒนาความรู้และความเข้าใจ บ่มเพาะทักษะและกระบวนทัศน์ เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และมีการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ และผลักดันให้กลุ่มผู้นำเหล่านี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดี
  3. เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์เครือข่ายทางนโยบาย (Policy Network) ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชน จนกระทั่งสามารถสร้างเครือข่ายผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มที่มีบทบาทในการสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

• หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น Chief Innovation Leadership

• หลักสูตรที่จะสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน Policy Network

• หลักสูตรที่จะผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบาย Innovation Policy เกิดขึ้นได้จริง

• หลักสูตรที่เป็นพื้นที่รังสรรค์ความคิด (Co Creation) ในเชิงนวัตกรรม และพื้นที่ของสร้างโอกาสในการนำร่องนวัตกรรม (Sandbox) รับมือกับภาวะวิกฤต

• หลักสูตรที่รวมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

• ผู้บริหารระดับระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชน

•  ผู้เข้าร่วมต้องมีเอกสารนำเสนอไอเดียการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบาย

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมหลักสูตรรุ่นที่ 1 และ 2<br>
สัดส่วนของผู้เข้าร่วมหลักสูตรรุ่นที่ 1 และ 2
มาร่วมเป็นครอบครัว PPCIL <br>
มาร่วมเป็นครอบครัว PPCIL

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม”

ท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ https://ppcil.nia.or.th/

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • ฐายิกา จันทร์เทพ (ปุ้ย)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support