SPACE Economy

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ หรือเรียกสั้นๆว่า “ Space Economy : Lifting Off ” ร่วมกับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย และพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศไปพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการบ่มเพาะ Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ Startup ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและสามารถขยายผลธุรกิจในประเทศไทยระดับสากล

What is Space Economy?

เศรษฐกิจอวกาศเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและการนำเอาทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการสำรวจค้นคว้า การทำความเข้าใจ การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในห้วงอวกาศ ดังนั้นเศรษฐกิจอวกาศจึงเกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนในการพัฒนา การจัดหา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ซึ่งมีตั้งแต่

  1. งานด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  2. การผลิตและการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางอวกาศ เช่น สถานีภาคพื้นดิน (Ground Stations) 
  3. การส่งจรวดและดาวเทียม (Launch vehicles & Satellites)
  4. การใช้งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบนำทาง (Navigation Equipment) โทรศัพท์สัญญาณดาวเทียม (Satellites Phone) บริการด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological services)
  5. การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ

เศรษฐกิจอวกาศมีขอบเขตเกินกว่าอุตสาหกรรมอวกาศ ด้วยประเด็นที่ว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศสามารถส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมได้ในวงกว้าง

Program Timeline

what will You Get ?

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 10 รายจะได้รับ

ขอบเขตเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

- UPSTREAM

- DOWNSTREAM

- OTHERS


PROGRAM DETAIL

Partners

โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ เกิดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) และ Thai Venture Capital Association (TVCA)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก https://nia.or.th/spaceeconomy

หรือ [email protected]     โทร. 085-911-4691

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล
  • วัลยา วิศาลบรรณวิทย์

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support