Startup Thailand

เป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการเริ่มต้นแห่งชาติ ซึ่งบริหารจัดการโดย 7 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย(วว.)

บรรยากาศการบ่มเพาะนักศึกษาที่เข้าร่วม Startup Thailand League ผ่านระบบ Online Platform<br>
บรรยากาศการบ่มเพาะนักศึกษาที่เข้าร่วม Startup Thailand League ผ่านระบบ Online Platform

เป้าหมายของ Startup เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) โดยใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) ด้วยการระดมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกันเปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน

ตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้กับทุกคนในสังคมในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานมาระยะหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการบ่มเพาะให้บริการหรือมีกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://startupthailand.org/

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • สนามชัย แพนดี (น้ำ)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support