Startup Thailand

เป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการเริ่มต้นแห่งชาติ ซึ่งบริหารจัดการโดย 7 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย(วว.)

บรรยากาศงานเปิดตัว Startup Thailand league 2021 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
บรรยากาศงานเปิดตัว Startup Thailand league 2021 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เป้าหมายของ Startup เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) โดยใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) ด้วยการระดมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกันเปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน

บรรยากาศการบ่มเพาะนักศึกษาที่เข้าร่วม Startup Thailand League ผ่านระบบ Online Platform<br>
บรรยากาศการบ่มเพาะนักศึกษาที่เข้าร่วม Startup Thailand League ผ่านระบบ Online Platform

ตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้กับทุกคนในสังคมในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานมาระยะหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการบ่มเพาะให้บริการหรือมีกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เยี่ยมชมผลงาน Startup ที่เข้าร่วมโครงการ<br>
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เยี่ยมชมผลงาน Startup ที่เข้าร่วมโครงการ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://startupthailand.org/

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • สนามชัย แพนดี (น้ำ)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support