Achievement Program

โครงการแผนพัฒนศักยภาพเยาวชนสู่ความสำเร็จ (STEAM4INNOVATOR Achievement Program) มุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนแบบเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและมีพัฒนาการที่สามารถเป็นต้นแบบของความสำเร็จ โดยเยาวชนจะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าโครงการและได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเยาวชนที่เกิดจากหลักสูตร STEAM4INNOVATORของสนช. ให้มีศักยภาพด้านธุรกิจนวัตกรรมและสามารถเติบโตเป็นกลุ่มเครือข่ายนวัตกรที่สร้างธุรกิจนวัตกรรมได้จริงในอนาคต

จุดเด่นของโครงการ<br>
จุดเด่นของโครงการ

ใครสมัครได้บ้าง

  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช.
  • นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่าทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี

ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)

Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”

"ต่อยอดโครงการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 👉 ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด) [email protected]

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support