Thematic Innovation

นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม

รายละเอียดโครงการ Thematic Innovation
รายละเอียดโครงการ Thematic Innovation

เงื่อนไข บริษัทเข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ
  3. สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและธุรกิจ เป้าหมาย

สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thematic.nia.or.th/

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (ไนท์)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support