การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ Innovation Management 101

การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ Innovation Management 101

หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการปูพื้นฐาน มุมมองของนวัตกรรม ในการมองนวัตกรมมในเชิงกระบวนการ ทำให้เห็นว่าภายใต้ขั้นตอนกระบวนการการขับเคลื่อนนวัตกรรม มีรูปแบบในการบริหารจัดการตามกระบวนการนี้อย่างไร โดยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การดูความสัมพันธ์ในเรื่องของการกำหนด Innovation Strategy ให้สอดคล้องกับ Business Strategy

การที่เรากำหนดผลลัพธ์ทั้งสองเรื่องให้สอดคล้องกัน นวัตกรรมที่ส่งเสริมจะมีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างไร เต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมจะสำเร็จ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจอีกอย่างก็คือการวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรม

Ambidextrous Organization ประเภทของนวัตกรรมเน้นในเรื่องของ Incremental Innovation และ Radical Innovation กล่าวคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงองค์กรที่มีความแตกต่างกันก็จะมีกลไกและวิธีการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน

ท้ายที่สุดการที่เราจะพูดได้ว่านวัตกรรมที่ได้ดำเนินการมาประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน คงไม่พ้นในเรื่องของ การวัดประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนวัตกรรม Innovation Performance Measurement ที่เป็นการวัดผลลัพธ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่กระบวนการนวัตกรรม เน้นในเรื่องของการคิด การขับเคลื่อน ผลลัพท์นวัตกรรม รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการนวัตกรรม ที่ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรที่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเอง

เนื้อหาคอร์ส
1. บทนำ
03:01
ทำความเข้าใจรายละเอียดและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และรีวิวบทเรียนทั้งหมดที่จะได้เรียน
2. What is Innovation?
03:01
บทเรียนนี้จะนำเสนอคำนิยามของนวัตกรรม ไปจนถึง มุมมองการจัดการนวัตกรรม และทำความรู้จักกับ Innovation Funnel ที่มีการใช้ Stage Gate มาช่วยในการประเมินและการวางแผนการจัดการองค์กรนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้น
3. Innovation Management
13:34
การวางแผนการบริหารจัดการนวัตกรรมตาม Stage โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจ รายละเอียดของความต้องการของตลาด, การวาง มุมมองและลักษณะของนวัตกรรม, ผลลัพธ์ของลักษณะนวัตกรรม, การกำหนด Business Strategy ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร ไปจนถึงการจัดการด้าน การสร้างตลาดและต่อสู่กับคู่แข่งขันเดิม
4. Innovation Strategy
12:55
เรียนรู้การวางกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมเพื่อหาโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยเริ่มจากทำความเข้าใจ สิ่งที่จะเป็นก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์ และตัวช่วยในการสร้างกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร และเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กร ไปจนถึง การกำหนดสัดส่วนการพัฒนนวัตกรรมองค์กร พร้อมเคสตัวอย่าง
5. Ambidextrous Organization Part1
10:48
เข้าใจความหมายของ แนวคิดการทำงานขององค์กรที่เรียกว่า Ambidextrous Organization องค์กรที่ให้ความสำคัญการค้นหาตลาดใหม่ Exploration โดยต่อยอดของเดิมที่มีอยู่แล้วควบคู่กันไป พร้อมเคสตัวอย่างขององค์กรที่ใช้แนวความคิดนี้ในการบริหาร
6. Ambidextrous Organization Part2
10:50
เข้าใจความหมายของ Contextual Ambidexterity การขับเคลื่อนวัตกรรมจากการต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อมเคสตัวอย่าง
7. Ambidextrous Organization Part3
07:21
เรียนรู้กระบวนการของ Ambidextrous Organization ที่แปลงออกมาเป็น Innovation Portfolio โดยเน้นในเรื่องของ ความคาดหวังและผลลัพท์ของนวัตกรรม
8. Innovation Performance Measurement
12:44
เรียนรู้กระบวนการ การวัดประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อให้เห็น ความคุ้มค่าของการลงทุนไปกับนวัตกรรม
9. บทสรุป
02:54
สรุปบทเรียนและสิ่งที่จะนำไปใช้ในการทำธุรกิจ
10. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ รวม 01 ชั่วโมง 18 นาที
ปูพื้นฐานและทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางในการเริ่มบริหารจัดการ การสร้างกลยุทธ์ ไปจนถึงการวัดผลของการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถนำนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support