การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ

เนื้อหาคอร์ส
เนื้อหาทั้งหมด 0 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 00 นาที
ฟรี
ผู้สอน
อ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รีวิว