การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ

เนื้อหาคอร์ส
เนื้อหาทั้งหมด 0 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 00 นาที
ฟรี
ผู้สอน
อ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการทำธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

รีวิว