การสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม (Creating an Innovative Organization)

การสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม (Creating an Innovative Organization)

หลักสูตรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดการสร้างองค์กรนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมศักยภาพในมิติด้านต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปจนถึงกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้สามารถต่อยอดและเพิ่มคุณค่าใหม่ๆ ให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 Level 8 Dimension มีทั้งหมด 11 ตอน พร้อมแนวทางจาก Case Study ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม

เนื้อหาคอร์ส
1. Intro of Innovative Organization
11:31
✍️ วิทยากร ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
▪ วิกฤติการและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
▪ ความสำคัญของนวัตกรรมต่อองค์กรแห่งอนาคต
2. Overview of Innovative Organization Model (IOM)
17:16
✍️ วิทยากร ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
▪ แนวคิดและหลักการสร้างองค์กรนวัตกรรม
▪ บริบทขององค์กรนวัตกรรมในประเทศไทย
▪ โมเดลการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Model : IOM)
3. Level 1 Dimension 1: ยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy)
18:14
✍️ วิทยากร ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
▪ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Vision and Strategy for Innovation) การกำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
▪ ค่านิยมร่วมด้านนวัตกรรม (Innovation Share Values) การสร้างค่านิยมร่วมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อบุคลากรทั้งองค์กร
▪ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Monitoring and Evaluation of Innovation Strategy) การติดตามประเมินผลความสำเร็จของงานนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์องค์กร
4. Level 1 Dimension 2: การมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus)
18:20
✍️ วิทยากร ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
▪ การวางแผนการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึก (Market Insights) การใช้เครื่องมือๆ ในการวิเคราะห์ตลาด อาทิ Five Forces, Customer Segmentations
▪ การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Participation) การใช้เครื่องมือเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม อาทิ Customer Persona, Customer Journey map
▪ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางนวัตกรรม (Innovation Portfolio) การบริหารจัดการพอร์ตฟอลิโอ้ของนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายและบริหารการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
5. Level 2 Dimension 3: บุคคลากร (People)
17:21
✍️ วิทยากร ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
▪ ผู้นำนวัตกรรม (Leaders) บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และกระบวนการนวัตกรรม
▪ ผู้สนับสนุนนวัตกรรม (Innovation Catalyst) การกระตุ้นและผลักดันบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพด้านนวัตกรรมในองค์กร
▪ โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) การจัดการโครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในงานนวัตกรรม
6. Level 2 Dimension 4: องค์ความรู้ (Knowledge)
18:36
✍️ วิทยากร ดร.ธิดาวัลย์ อ่ำแจ้ง
Co – Founder the Industrial Thinker
▪ การพัฒนาองค์กรความรู้ (Knowledge Creation) การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากบุคคลากรภายในและภายนอกองค์กร
▪ การแบ่งปันองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) การจัดเก็บและถ่ายทอดข้อมูล และองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึง
▪ การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning) การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
▪ Key Success ที่องค์กรควรให้ความสำคัญ (People, Process, Technology & Innovation)
7. Level 2 Dimension 5: วัฒนธรรม (Culture)
25:49
✍️ วิทยากร รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
▪ ค่านิยมหลักและค่านิยมร่วมในการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Core Values & Shared Values) การปลูกฝังค่านิยมและสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร รวมถึงตัวอย่างลักษณะองค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลง
▪ การทำงานร่วมกัน (Collaboration) แนวทางการทำงานของผู้นำองค์กรภายใต้ความหลากหลาย (Diversity Management) ทั้งภายในและระหว่างสายงานให้ประสบความสำเร็จ
▪ การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การกระตุ้นและดึงศักยภาพของบุคลากรไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดให้สามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
8. Level 2 Dimension 6: ทรัพยากร (Resource)
17:38
✍️ วิทยากร อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
CEO Brightside People
▪ การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) การจัดสรรทั้งเวลาและงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจนให้องค์กร
▪ การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) การพัฒนาทรัพยากร บุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
▪ การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) การบริหารจัดการต่อบริบท (Context) ที่เปลี่ยนแปลงไปในองค์กรในช่วงเวลาที่สำคัญ เพื่อรองรับกับสภาวะใหม่ที่บุคลากรไม่คุ้นเคย
9. Level 3 Dimension 7: กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)
18:51
✍️ วิทยากร ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
▪ กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมใน 3 เฟส ตั้งแต่การเริ่มคิด วางแผน ไปจนถึงการผลักดันงานนวัตกรรมไปสู่ตลาดโลกที่แท้จริง
▪ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เข้าใจการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำของนวัตกรรมทั้งในรูปแบบปิด (Close Innovation) และนวัตกรรมรูปแบบเปิด (Open Innovation)
▪ การจัดการเครือข่ายพันธมิตร (Partnership) การบริหารจัดการ Partnership ทั้ง 3 ระยะให้สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมให้องค์กรได้อย่างเหมาะสม
10. Level 3 Dimension 8: ผลลัพธ์นวัตกรรม (Innovation Results)
19:05
✍️ วิทยากร ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
▪ Business Life Cycle เรียนรู้ประเภทและวงจรของนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการที่ต้องตอบโจทย์ทั้งภายในและผู้บริโภคภายนอกองค์กร
▪ Stage of Innovation output การบริหารจัดการทรัพย์สินทางนวัตกรรมในรูปแบบตัวเงินที่สามารถสร้างความมั่นคงและการเชื่อมโยงผลตอบแทนต่างๆ ให้แก่องค์กร
▪ ผลลัพธ์เชิงความรู้ (Intellectual Property: IP) การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางนวัตกรรมที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินให้สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทรัพย์ทางปัญญา หรือ การมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ขององค์กร
11. Innovative Organization - Case Study
22:18
✍️ วิทยากร ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
✍️ วิทยากร ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
▪ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรแต่ละประเภท โดยผู้นำนวัตกรรมองค์กรตัวอย่างของประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ รวม 03 ชั่วโมง 24 นาที
เนื้อหาประกอบไปด้วย 3 Level
- การกำหนดเป้าหมาย
- ทิศทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรขององค์กร
โดยทั้ง 3 Level จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 8 Dimension
ปิดท้ายด้วย Case Study จากองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
ฟรี
ผู้สอน
ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ดูแลหลักสูตรInnovation Organization Program

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

ดร.ธิดาวัลย์ อ่ำแจ้ง

Co – Founder the Industrial Thinker

รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท

CEO Brightside People

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support