SMEs to IBE

SMEs to IBE

หลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อมเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอมรมในโครงการ "SME to IBE หลักสูตรที่จะช่วยเอสเอ็มอีไทย เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม" (คลิกเพื่อรับชมข้อมูลโครงการจัดอบรมเพิ่มเติม) ที่จัดโดย สถาบันวิทยาการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยดึงหัวข้อการเรียนรู้ส่วนหนึ่งออกมาทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ และเปิดให้เข้าเรียนบนแพลตฟอร์ม NIA Academy MOOCs โดยแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ออกเป็น 3 หัวข้อ 4 Module และ 11 บทเรียน ได้แก่

1) บทนำ From SMEs to IBE

 • The Challenges of Thai SMEs

2) การสร้างนวัตกรรม

Module 1 : Innovator's DNA นวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

 • Innovation 101
 • TRIBE of Innovator
 • Growth Mindset

Module 2 : Creating Business Innovation กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

 • Pitching Idea

3) การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม

Module 3 : Innovative Organization Culture วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม

 • Innovative Organization Design
 • Talent Management
 • Building Innovative Culture through Success & Failure Stories

Module 4 : Tools for Strategic Future เครื่องมือการสร้างอนาคตเชิงกลยุทธ์

 • Strategic Foresight
 • Lean Management
 • IP Management

นำเสนอผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน

หลักสูตรนี้ จะช่วยเอสเอ็มอีไทย

 • ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม
 • นำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาองค์กรและในวงกว้าง
 • สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฐานคิดนวัตกรรม

มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ‘BUSINESS TRANSFORMATION’ โดยเริ่มจาก

 • มองหาปัญหาที่ท้าทาย (Seek)
 • เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส (Opportunity)
 • ทำโอกาสให้กลายเป็นจริง (Become)

"มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน"

เนื้อหาคอร์ส
1. From SMEs to IBE » The Challenges of Thai SMEs
14:29
✍ สอนโดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
○ บทเรียนแรกที่จะนำผู้เรียนไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ “อยู่เป็น- อยู่เย็น-อยู่ยาว” ผ่านการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายประเทศที่จะมาสนับสนุน การขับเคลื่อนธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม SMEs ไทยสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
○ พร้อมทั้งรับฟังทิศทางและนโยบาย ประเทศที่จะมาสนับสนุนการเป็น IBE
2. From SMEs to IBE » The Challenges of Thai SMEs Part 2
16:30
✍ สอนโดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
3. Innovator's DNA » Innovation 101
10:39
✍ สอนโดย คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์
นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
○ รู้จักคําว่า “นวัตกรรม” อย่างถูกต้องและตรง ประเด็นโดยเริ่มจากการทําความเข้าใจความหมายของนวัตกรรม, ระดับของนวัตกรรม ไปจนถึง กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม
○ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม สําหรับการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป
4. Innovator's DNA » TRIBE of Innovator
27:24
✍ สอนโดย คุณวรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล
Co-founder of Blackbox team co., ltd.
○ Innovator TRIBE คุณลักษณะสำคัญของนวัตกร ขุมกำลังสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม คนที่จะเป็นนวัตกรที่ดีควรต้องมีวิธีคิด Mindset แบบไหน และคุณลักษณะนั้นสำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองสู่การเป็นนวัตกรที่สมบูรณ์แบบ
5. Innovator's DNA » Growth Mindset
24:18
✍ สอนโดย คุณดาวใจ ศรลัมพ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขวัญดาว-โปรเจกต์ จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ "ณ หทัย" (Na Ha Thai)
○ “เรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุก” (Resilience) พร้อมรับมือ กับความล้มเหลวและการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Mindset) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งกระทบท้ังในภาคธุรกิจขนาดเล็กและ ใหญ่
○ เพื่อทําความเข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และพัฒนา Growth Mindset นําไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จในธุรกิจ
6. Creating Business Innovation » Pitching Idea
26:09
✍ สอนโดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
CEO-Lean Business Design Thailand
○ เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการสื่อสาร แล้วนำชั้นเชิงเทคนิคการ Pitching มาเสริมให้การนำเสนอน่าสนใจ โดยเสริม Pitch Desk ที่ออกแบบมาอย่างลงตัวทำห้การ Pitching มีสีสันและดึงดูดเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาส และมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันควรเป็นทักษะที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องมีความเข้าใจและฝึกฝน
7. Innovative Organization Culture » Innovative Organization Design
19:34
✍ สอนโดย ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
○ การออกแบบโครงสร้างองค์กรนวัตกรรม ที่เกิด จากการนําความรู้ทักษะและความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการให้เกิดความได้เปรียบในการ แข่งขันทางด้านการเป็นธุรกิจแห่งนวัตกรรม
○ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม และมีแนวทางไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง
8. Innovative Organization Culture » Talent Management
17:40
✍ สอนโดย ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
○ การบริหารจัดการคนเก่งในองค์กรผ่านกรณี ศึกษาที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย รวมถึง เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน Generation ที่ต่างกันออกไป เพ่ือปลดล็อคความ สามารถและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
○ เพื่อเรียนรู้แนวทาง พัฒนา กลยุทธ์การบริหารและรักษาคน เก่งให้อยู่กับองค์กรที่เหมาะสมกับ แต่ละ Generation
9. Innovative Organization Culture » Building Innovative Culture through Success & Failure Stories
15:22
✍ สอนโดย ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
○ การรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองการดําเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ พร้อมเรียนรู้เทคนิค วิธีการ และกลยุทธ์ที่ใช้ในธุรกิจนั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่เต็มไปด้วยการแข็งขันและการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
10. Tools for Strategic Future » Strategic Foresight
15:57
✍ สอนโดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
○ แนวทาง “Strategic Foresight” หรือการมอง อนาคตเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทฤษฎี “Scenario Planning” หรือการวาดเหตุการณ์จําลองอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยน “ความคิด” เกี่ยวกับอนาคตในมุม มองต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับที่เคยคิดมาในอดีต
○ เพื่อเรียนรู้มุมมองการคาดการณ์อนาคต ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ กําหนดกลยุทธ์และ วางแผนความยั่งยืนขององค์กร
11. Tools for Strategic Future » Lean Management
25:56
✍ สอนโดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
CEO-Lean Business Design Thailand
○ รู้จักกับแนวคิดการบริหารจัดการแบบ Lean ซึ่ง เหมาะกับการรับมือภาวะวิกฤตท่ามกลางภาวะ เศรษฐกิจโลกที่กําลังระส่ําระส่ายจากความท้าทาย รอบด้าน
○ เพื่อลดปัญหาการลงทุนพัฒนาทรัพยากรที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
12. Tools for Strategic Future » IP Management
37:25
✍ สอนโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
ผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
○ การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความท้าทายของระบบ นวัตกรรมในประเทศไทย และการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเรียนรู้ความท้าทายของระบบนวัตกรรมในประเทศไทย และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
13. แบบประเมินหลังการเรียน
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ รวม 04 ชั่วโมง 11 นาที
ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

หากมีข้อสงสัยสามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
แสงชัย ธีรกุลวาณิ

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ดูแลหลักสูตรInnovation Organization Program

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs (SPD) และกูรูด้าน Startup เจ้าของเพจ : บริหารแบบคนหัวใส และ CEO ที่ Lean Business Design Thailand

สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวใจ ศรลัมพ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขวัญดาว-โปรเจกต์ จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ "ณ หทัย" (Na Ha Thai)

วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล

Co-founder of Blackbox team co., ltd.

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support