การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับคนที่เคยอบรมหลักสูตรของ MOOCs มาแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของนวัตกรรม ระบบนวัตกรรม ประเภทและแหล่งที่มาของนวัตกรรม ทฤษฎีนวัตกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร Design Thinking นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถเข้าใจหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้เพื่อการปรับตัวสู้ภาวะวิกฤติได้ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ การเตรียมรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต การบริหารจัดการสภาพคล่อง การพัฒนาช่องทางการค้าหรือสินค้า/สินค้าบริการใหม่ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า การปรับโมเดลการทำงานช่วงวิกฤติ การสื่อสารกับพนักงาน ปรับระบบการบริหารจัดการพนักงาน การยกระดับทักษะพนักงาน องค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น การจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยในช่วงวิกฤติ การหาโอกาสใหม่จากความเปลี่ยนแปลงและเตรียมปรับธุรกิจสู่โอกาสใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ ภายใต้บริบทขององค์การสหประชาชาติ (UN) อันคำนึงถึงสามมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อีกด้วย

เนื้อหาคอร์ส
1. [Week1] การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
1:03:06
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม
- ระบบนวัตกรรม
- ประเภทและแหล่งที่มาของนวัตกรรม
- ทฤษฎีนวัตกรรม
- กลยุทธ์นวัตกรรม
- กระบวนการสร้างนวัตกรรม
- การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
- Design Thinking 
2. [Week1] ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสถานการณเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการนวัตกรรม
53:12
บรรยายโดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และ ผู้อำนวยการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI)
3. [Week1] นวัตกรรมและความสำคัญของทรพย์สินทางปัญญา
14:46
บรรยายโดย ดร.พิเศษ จียาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฏหมายและสนับสนุน บริษัทคาราบาวตะวันแดง จำกัด
และ คุณภเชศ จารุมนต์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
4. [Week2] การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
1:05:30
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- การจัดการภาวะวิกฤติ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารโครงการ
5. [Week2] ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสถานการณเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดการภาวะวิกฤติ
44:07
บรรยายโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
6. [Week2] การจัดการนวัตกรรม ความหมายและความสำคัญ
08:19
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. [Week3] การนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้เพื่อการปรับตัวสู้ภาวะวิกฤติ
1:01:33
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- การเร่งจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
- การเตรียมรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต
- การบริหารจัดการสภาพคล่อง
- การพัฒนาช่องทางการค้าหรือสินค้า/สินค้าบริการใหม่
- การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า
- การปรับโมเดลการทำงานช่วงวิกฤติ
- การสื่อสารกับพนักงาน ปรับระบบการบริหารจัดการพนักงาน 
- การยกระดับทักษะพนักงาน องค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น
- การจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยในช่วงวิกฤติ 
- การหาโอกาสใหม่จากความเปลี่ยนแปลง และเตรียมปรับธุรกิจสู่โอกาสใหม่ในอนาคต
8. [Week3] ตัวอย่างการนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้เพื่อการปรับตัวสู้ภาวะวิกฤติ
44:42
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. [Week3] กลยุทธ์การมองอนาคตกับโครงการนวัตกรรม (Foresight and Innovation)
17:25
บรรยายโดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และ ผู้อำนวยการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI)
10. [Week4] การใช้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
1:05:43
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- SDGs : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- Stronger SD กับองค์กรยั่งยืน
- องค์กรยั่งยืน กับ Innovative CSR
11. [Week4] กรณีศึกษาด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
1:14:36
บรรยายโดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. [Week4] การบริหารโครงการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติ และกลไกการสนับสนุนเงินทุนจาก NIA
07:40
บรรยายโดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ รวม 08 ชั่วโมง 40 นาที
หลักสูตรนี้ออกแบบมาครบทุกกระบวนตั้งแต่ให้ความรู้พื้นฐานเกี้ยวกับการจัดการนวัตกรรม เมื่อเกิดภาวะวิกฤติจะมีหลักการบริหารจัดความเสี่ยงและภาวะวิกฤติการอย่างไร และสามารถรู้วิธีการการนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้อย่างไร จนถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ดูแลหลักสูตรInnovation Organization Program

พิเศษ จียาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมายและสนับสนุน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ภเชศ จารุมนต์

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support