Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

การวิเคราะห์ต้นทุนตามรูปแบบธุรกิจ

Business Model and Financing Pricing Strategy

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอหลักสูตร "การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหมวดที่ 4 "การวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดราคา"
เสนอเป็นวิชาที่ 8 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ต้นทุนตามรูปแบบธุรกิจ"

การกำหนดราคาในธุรกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขั้นตอนสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้ราคาที่กำหนดเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ขายร่วมด้วย การกำหนดราคาสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและกำไรของธุรกิจด้วย ดังนั้นการเลือกใช้กลยุทธ์ในการกำหนดราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีหลายวิธีการให้เลือกใช้ตามสถานการณ์และเป้าหมายของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การกำหนดราคาสินค้าในมุมของลูกค้า เป็นเรื่องของการปรับตัวเพื่อตอบสนองตลาดและกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาด

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • นำเสนอเรื่องของการวิเคราะห์รายละเอียดของต้นทุนในการทำธุรกิจ
  • ทำความรู้จักต้นทุนทั้ง 3 ประเภท ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และก็เงินทุนที่เราต้องเอามาลงทุนทั้งหมด
  • วิเคราะห์แนวโน้มในเรื่องของการดูจุดคุ้มทุน
  • การเตรียมพร้อมทางด้านการเงิน แหล่งเงินทุน และการวางแผนด้านการขยายธุรกิจกับแผนการเงิน

นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ในบทเรียนนี้ยังมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญมานำเสนอในเรื่อง ความสำคัญและเทคนิคของการวิเคราะห์ต้นทุนที่ดี นำเสนอโดย ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เนื้อหาคอร์ส
1. การวิเคาระห์ต้นทุนตามรูปแบบธุรกิจ
30:20
สอนโดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2. แบบประเมินหลังการเรียน
00:10
เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 30 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1 วีดีโอ ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ)

จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support