Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

การวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก

Customer Insight

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอหลักสูตร "การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหมวดที่ 3 "การออกแบบธุรกิจใหม่"
เสนอเป็นวิชาที่ 5 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก"

Customer Insight หรือการทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับตัวลูกค้านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมกับตลาดได้ดียิ่งขึ้น การทำความเข้าใจนี้ไม่ได้มีเพียงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ รายได้ หรือรสนิยมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าใจพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น การใช้งาน ความถี่ในการใช้บริการ หรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • การสังเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของตัวทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค
  • แนวทางในการทำความเข้าใจถึง Customer Insight 
  • เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ เช่น Empathy Map, Value Map และ Design Thinking

นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก Startup โดยนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup Company กับบริษัท Automation micro design

เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตามีความสนใจในการศึกษาและสร้างจินตนาการในสิ่งที่เรียน
เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตามีความสนใจในการศึกษาและสร้างจินตนาการในสิ่งที่เรียน
เนื้อหาคอร์ส
1. การวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก
30:00
สอนโดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2. แบบประเมินหลังการเรียน
00:10
เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 30 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1 วีดีโอ ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ)

จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุภาธินี กรสิงห์

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออโตเมชั่น ไมโคร ดีไซน์ จำกัด

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support