Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

การออกแบบรูปแบบธุรกิจ

Business Operational Model

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอหลักสูตร "การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหมวดที่ 4 "การวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดราคา"
เสนอเป็นวิชาที่ 7 ในหัวข้อ "การออกแบบรูปแบบธุรกิจ"

การออกแบบ Operating Model เพื่อสนับสนุนการนำเสนอ Value Proposition นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ การกำหนดโครงสร้างและบทบาทขององค์กรที่ชัดเจน ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความสับสนและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานด้วย การวัดผลเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมที่เราทำมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่างตรงประเด็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • เรียนรู้รายละเอียดกิจกรรมในการทำธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง
  • วิเคราะห์ให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทำ ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจอย่างไร
  • ทำความรู้จักคำว่า Business Operating Model Framework

นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก Startup โดยนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup Company ซึ่งประกอบไปด้วย

1. บริษัท เทคมอร์โรว์ จำกัด

Techmorrow สตาร์ทอัพด้านสมาร์ทฟาร์ม AI Chatbot และอุปกรณ์สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ให้สามารถดูแลฟาร์มได้อย่างแม่นยำ
Techmorrow สตาร์ทอัพด้านสมาร์ทฟาร์ม AI Chatbot และอุปกรณ์สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ให้สามารถดูแลฟาร์มได้อย่างแม่นยำ

2. บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จำกัด

สมาร์ทไบโอพลาสติก ธุรกิจที่เริ่มต้นจากการนำงานวิจัยเพื่อจบปริญญาตรี มาต่อยอดเป็นโมเดล BCG จนสามารถสร้างรายได้หลักหลายแสนบาทต่อปี
สมาร์ทไบโอพลาสติก ธุรกิจที่เริ่มต้นจากการนำงานวิจัยเพื่อจบปริญญาตรี มาต่อยอดเป็นโมเดล BCG จนสามารถสร้างรายได้หลักหลายแสนบาทต่อปี

3. บริษัท ปาล์มแพคเกจจิ้ง จำกัด

เปลี่ยนทางปาล์มน้ำมันไร้ค่า ปั้นแบรนด์ “Palm Packaging” สร้างมูลค่าสูง โดดเด่นแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและคนในชุมชน
เปลี่ยนทางปาล์มน้ำมันไร้ค่า ปั้นแบรนด์ “Palm Packaging” สร้างมูลค่าสูง โดดเด่นแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและคนในชุมชน
เนื้อหาคอร์ส
1. การออกแบบรูปแบบธุรกิจ
30:00
สอนโดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2. แบบประเมินหลังการเรียน
00:10
เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 30 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1 วีดีโอ ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ)

จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนตรี อุดมฉวี

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคมอร์โรว์ จำกัด

ถิรเจตน์ วังแง่

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จำกัด

ชนาธิป หวังปาน

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ปาล์มแพคเกจจิ้ง จำกัด

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support