ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบกระชับ เข้าใจง่าย สำหรับบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่องค์กรที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จะทำให้ทราบว่า ความหมายของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคืออะไร ต้องเตรียมการอย่างไร และมีผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการอย่างไร

เนื้อหาคอร์ส
1. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคืออะไร ?
06:18
เข้าใจความหมายของธรรมาภิบาลข้อมูล และภาพรวมที่เกี่ยวข้อง
2. แนวทางจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
07:28
เรียนรู้แนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจภาพรวมและบริบทที่เกี่ยวข้อง
3. การตอบโจทย์และตัวชี้วัดในระดับประเทศ
02:43
เข้าใจการดำเนินการขององค์กรและการตอบโจทย์ตัวชี้วัดในระดับประเทศที่มีเป้าหมายร่วมกัน
4. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ EP.2
17:31
5. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป
เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 35 นาที
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฟรี
ผู้สอน
คุณชัยวุฒิ สีทา

ที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล บ.ดิจิทัลสโตร์เมช, นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รีวิว