นวัตกรรม 101

หลักสูตรธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (INNOVATION FOR ECONOMY) เป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่จะสอนให้รู้จักคำว่า “นวัตกรรม” โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ ความหมายของนวัตกรรม, ระดับของนวัตกรรม ไปจนถึงกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม และขั้นตอนการขอทุน โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจที่มีคำว่านวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

เนื้อหาคอร์ส
1. นวัตกรรมคืออะไร
06:50
ความหมายของนวัตกรรม
Innovation vs. Invention
Innovation Diffusion
2. ความเข้าใจผิดในเรื่องของนวัตกรรม ตอนที่ 1
06:49
นวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
แหล่งที่มาของนวัตกรรม
3. ความเข้าใจผิดในเรื่องของนวัตกรรม ตอนที่ 2
05:45
นวัตกรรมกับเทคโนโลยี
การทำซ้ำและการพัฒนานวัตกรรม (Copy & Development)
4. ระดับของนวัตกรรม
09:01
Incremental Innovation
Radical Innovation
Disruptive Innovation
Breakthrough Innovation
Game Changer
5. ประเภทของนวัตกรรม
08:25
Product Innovation
Process Innovation
Service Innovation
6. แนวคิดที่เปลี่ยนไปของนวัตกรรม ตอนที่ 1
05:36
ภาพลักษณ์, คุณค่า และแนวคิด
7. แนวคิดที่เปลี่ยนไปของนวัตกรรม ตอนที่ 2
07:21
Open Innovation
Close Innovation
Innovation Team
คุณค่าใหม่ของนวัตกรรม (Game Changer)
8. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process) ตอนที่ 1
07:59
9. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process) ตอนที่ 2
12:13
10. การขอทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
06:06
ประเภทของทุน
ขั้นตอนการขอรับทุน
11. ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการขอรับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
05:49
การเขียนขอเสนอโครงการ (Proposal)
12. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ รวม 01 ชั่วโมง 23 นาที
หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะขอทุนสนับสนุนโครงการจาก NIA ที่จะทำให้คุณได้รู้จักคำว่า “นวัตกรรม” อย่างถูกต้องและตรงประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป
ฟรี
ผู้สอน
ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รีวิว
Pavita Vanghin
...
Kittisak Praemkrasin Kittisak Praemkrasin
ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ คุณค่าเชิงพานิชย์ การแพร่กระจ่าย ...
NIA MOOCs Tech Support