IP for Business Innovation ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (IP 101)

IP for Business Innovation ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (IP 101)

หลักสูตร “ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม” สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต อาทิ กลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการสิทธิบัตร การจัดการความลับทางการค้า

เนื้อหาคอร์ส
1. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management)
06:17
ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรและสำคัญอย่างไร
วงจรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
2. สิทธิบัตรคืออะไร
06:38
การคุ้มครองของสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ชนิดของสิทธิบัตร
การได้มาซึ่งความคุ้มครองของสิทธิบัตร
การเลือกชนิดของสิทธิบัตรและสถานที่ในการขอ
3. เกณฑ์สำหรับการขอรับสิทธิบัตร
08:19
ข้อกำหนดการลงทะเบียนสิทธิบัตร
เกณฑ์สำหรับการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
เกณฑ์สำหรับการขอรับอนุสิทธิบัตร
เกณฑ์สำหรับการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การเลือกชนิดของสิทธิบัตรและสถานที่ในการขอ
4. กระบวนการจดสิทธิบัตร
08:57
กระบวนการจดสิทธิบัตร
วิธีการค้นหาสิทธิบัตรที่มีอยู่ได้อย่างไร
กระบวนการจดสิทธิบัตร
กระบวนการจดอนุสิทธิบัตร
การบวนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
5. ลิขสิทธิ์
06:54
ลิขสิทธิ์คืออะไร
การคุ้มครองทางกฏหมายสำหรับลิขสิทธิ์
งานซึ่งมีลิขสิทธิ์
ระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์
รวบรวมชนิดของงานที่มีลิขสิทธิ์
6. เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์
06:25
เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์
เครื่องหมายการค้าคืออะไร
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ตัวอย่างของเครื่องหมายการค้า
7. การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า
08:32
การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายประเภทใดที่น่าจะถูกปฏิเสธ
เครื่องหมายประเภทใดบ้างที่สามารถลงทะเบียนได้
8. ความลับทางการค้า
07:02
ความลับทางการค้าคืออะไร
เกณฑ์การคุ้มครองความลับทางการค้า
วิธีเลือกใช้ความลับทางการค้าและการคุ้มครองสิทธิบัตร
9. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ รวม 01 ชั่วโมง 00 นาที
หลักสูตร “ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม” สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต
ฟรี
ผู้สอน
ศิรประภา คลาสเซ่น

ผจก.ส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รีวิว
Pakawadee Malai
ดีมากค่ะ มีสาระ ...
NIA MOOCs Tech Support