STEAM4INNOVATOR x The Electric Playground

STEAM4INNOVATOR x The Electric Playground

กระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า คือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทย บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ดำเนินการ ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พ.ศ. 2563 โดยโครงการนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมแนวคิดรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา สร้างความตระหนักและเน้นความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทางทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน ชุมชน สู่การนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ในรูปแบบการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระจายกลับคืนสู่สังคม 

เนื้อหาคอร์ส
1. Innovation
12:13
นวัตกรรมคืออะไร
นวัตกรรมธุรกิจ vs นวัตกรรมสังคม
ประเภทของนวัตกรรม
STEAM4INNOVATOR คืออะไร
2. การบริหารจัดการขยะ
32:35
ขยะมูลฝอยคืออะไร
การจัดการขยะต้นทาง
การจัดการขยะกลางทาง
การจัดการขยะปลายทาง
3. ขยะผลิตพลังงาน
32:47
การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าจากขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
4. STAGE 1 Insight รู้ลึก รู้จริง
17:15
ทบทวน STEAM4INNOVATOR
ทำความเข้าใจปัญหา
สำรวจข้อมูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สรุปสถานการณ์ขยะ
สร้างประโยค Challenge Statement
5. STAGE 2 Wow! Idea สร้างสรรค์ไอเดีย
14:16
ทบทวน STEAM4INNOVATOR
การออกแบบไอเดีย
การเลือกไอเดีย
การร่างไอเดียให้เห็นภาพ
6. STAGE 3 Business Model แผนพัฒนาธุรกิจ
16:19
ทบทวน STEAM4INNOVATOR
การสร้างต้นแบบ
การนำต้นแบบไปทดสอบ
แผนพัฒนาธุรกิจ
7. STAGE 4 Production and Diffusion การผลิตและการกระจาย
14:03
ทบทวน STEAM4INNOVATOR
การสร้างแบรนด์
การผลิตและการกระจาย
การนำเสนอ / Pitching
เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ รวม 02 ชั่วโมง 19 นาที
กระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า
ฟรี
ผู้สอน
รีวิว