หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม

อุตสาหกรรมและธุรกิจ เป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

2.นิติบุคคลที่สมัครรับทุนต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยอย่างน้อยร้อยละ 51

3.นิติบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) ที่ใช้ในโครงการ

ทั้งนี้ สามารถเป็นการขอใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ (Intellectual Property; IP)

4.มีโมลเดลธุรกิจ (Business Model) และแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

5.สามารถสำรองเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนย้อนหลัง (Reimbursement) ได้

6. นิติบุุคคล หรือกรรมการบริหารของนิติบุคคล มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจคำว่านวัตกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อประเมินความพร้อมของโครงการธุรกิจนวัตกรรมของคุณ เพื่อเข้าสู่ขบวนการการขอสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการนำเสนอโครงการ การเตรียมเอกสาร ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถสอบถามได้ที่

Email: [email protected]

Tel.: 02-017-5555 ต่อ 525 (จิตรภณ) หรือ 410 (สุทธิรักษ์)

เนื้อหาคอร์ส
1. What is Innovation? What is Thematic Innovation Grant?
15:49
ในวิดีโอนี้ท่านจะได้เรียนรู้นิยามของ “นวัตกรรม” ในมุมมองของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งวิธีการจำแนกรูปแบบของนวัตกรรมและระดับความเป็นนวัตกรรมของโครงการ เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และขั้นตอนการขอรับทุน ค่าใช้จ่ายที่สามารถขอรับการสนับสนุน กระบวนการเบิกจ่าย และ timeline ในการเบิกจ่าย
2. การเตรียมตัวเพื่อนำเสนอโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า Part1
14:50
ในวิดีโอนี้ท่านจะได้เรียนรู้การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขอรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณาโครงการ และคุณสมบัติของผู้ที่สามารถนำเสนอโครงการ
3. การเตรียมตัวเพื่อนำเสนอโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า Part2
16:39
ในวิดีโอนี้ท่านจะได้เรียนรู้การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขอรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย วีธีการเขียนข้อเสนอโครงการโดยละเอียดแบบทีละขั้นทีละตอน (step-by-step)
4. การจัดทำงบประมาณโครงการ
08:51
รายละเอียดและตัวอย่างงบประมาณของโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation) ครอบคลุมในหมวดค่าวัตถุดิบ/ค่าวัสดุอุปกรณ์ หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมวดค่าวิเคราะห์ทดสอบ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี / ค่าบริการวิชาการ
5. การบริหารสัญญาตลอดกระบวนการสัญญา Part1
06:48
ภาพรวมของกระบวนการในการดำเนินโครงการนวัตกรรม สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบตลอดระยะเวลาในสัญญา โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การเบิกเงินสนับสนุนโครงการ 2.การติดตามโครงการ และ 3.การปิดโครงการ
6. การบริหารสัญญาตลอดกระบวนการสัญญา Part2
13:47
รายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับกระบวนการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม การจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และการปิดโครงการและนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
7. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ รวม 01 ชั่วโมง 17 นาที
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Thematic Innovation (นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า) ผู้ที่สนใจขอทุนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเข้าไปดูข้อมูลการสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://thematic.nia.or.th/
ฟรี
ผู้สอน
ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อุกฤช กิจศิริเจริญชัย

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ภคพงศ์ พรมนุชาธิป

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

จิตรภณ จิรกุลสมโชค

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ภัสสร จารุบริสุทธิคุณ

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วัลยา วิศาลบรรณวิทย์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พัชมณ พลายมี

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ภัทรกันย์ นาคศรีสุข

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วรนันท์ โกยทอง

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธีรวัฒน์ หงส์วงค์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธนินท์รัฐ ลีลาอภิพัฒน์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ปวีณา โควาวิเศษสุต

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support