การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

Innovation Management in Crisis for Business Sustainability

ด้วยปัจจัยที่ไม่แน่นอนรอบตัวเรา ไม่ว่าจะโรคอุบัติใหม่ วิกฤติเศรษฐกิจหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ นําไปสู่การเกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไป หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาส และนำเสนอแนวทางการเรียนรู้การปรับตัวให้พ้นสภาวะวิกฤติ ก้าวข้ามสู่อนาคตและนําไปสู่การปรับแนวทางการบริหารจัดการให้กับหน่วยงาน บริษัทหรือธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาครบทุกกระบวนตั้งแต่ให้ความรู้พื้นฐานเกี้ยวกับการจัดการนวัตกรรม เมื่อเกิดภาวะวิกฤติจะมีหลักการบริหารจัดความเสี่ยงและภาวะวิกฤติการอย่างไร และสามารถรู้วิธีการการนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้อย่างไร จนถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ

นำเสนอผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมเอกสารการเรียนรู้ให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียนในทุกๆบทเรียน

เนื้อหาคอร์ส
1. บทเรียนที่ 1 : การจัดการนวัตกรรม
22:58
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. บทเรียนที่ 2 : การจัดการภาวะวิกฤติ
34:55
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. บทเรียนที่ 3 : กลยุทธ์การรับมือของธุรกิจในช่วงวิกฤติด้วยนวัตกรรม 1
11:58
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4. บทเรียนที่ 3 : กลยุทธ์การรับมือของธุรกิจในช่วงวิกฤติด้วยนวัตกรรม 2
14:50
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. บทเรียนที่ 4 : การใช้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
09:16
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. บทเรียนที่ 5 : การนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้เพื่อการปรับตัวสู้ภาวะวิกฤติ
15:14
บรรยายโดย รศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. บทเรียนที่ 6 : องค์กรยั่งยืน
14:31
บรรยายโดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ รวม 02 ชั่วโมง 03 นาที
ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนรู้ประกอบบทเรียนได้ในแต่ละบท
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support