หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)

หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะขอทุนสนับสนุน โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) ที่จะทำให้คุณได้รู้ลักษณะของโครงการ ข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อม เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและนำเสนอโครงการต่อผู้พิจารณาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น รวมถึงสามารถบริหารโครงการได้อย่างถูกต้องและบริหารงบประมาณโครงการได้อย่างราบรื่น เพื่อประโยชน์ในการการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เป็นหนึ่งในกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 "การสร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First S curve) และชักนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S curve) ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMES) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Statup) ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้

1.สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

2.สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and circular economy)

3.สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Service and sharing economy)

ขอทุนต้องทำอย่างไร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. Smart SMEs วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยกำหนดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร (อ้างอิง: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.))

2. Startup ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติมโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)

รูปแบบการสนับสนุน

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถสอบถามได้ที่

Email: [email protected]

Tel.: 02 017 5555, 02 017 5566

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual / Standard Operating Procedure)
ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่องกระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม
(กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และ กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ)

ได้ที่ลิงค์นี้ Download

เนื้อหาคอร์ส
1. What is Innovation? What is Open Innovation Grant?
16:02
ภาพรวมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการ เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาโครงการ และเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
2. การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
10:34
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดทำเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Proposal) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)
3. การจัดทำงบประมาณโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
08:51
รายละเอียดและตัวอย่างงบประมาณของโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ของทั้ง 3 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ 1.สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ 2.สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน 3.สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน
4. การบริหารสัญญาตลอดกระบวนการสัญญา Part1
04:12
ภาพรวมของกระบวนการในการดำเนินโครงการนวัตกรรม สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบตลอดระยะเวลาในสัญญา โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การเบิกเงินสนับสนุนโครงการ 2.การติดตามโครงการ และ 3.การปิดโครงการ
5. การบริหารสัญญาตลอดกระบวนการสัญญา Part2
13:47
รายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับกระบวนการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม การจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และการปิดโครงการและนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
6. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 54 นาที
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Open Innovation (นวัตกรรมแบบเปิด) ผู้ที่สนใจขอทุนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเข้าไปดูข้อมูลการสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://open.nia.or.th
ฟรี
ผู้สอน
ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภคพงศ์ พรมนุชาธิป

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ปณาลี พงษ์แดง

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ภัสสร จารุบริสุทธิคุณ

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วัลยา วิศาลบรรณวิทย์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พัชมณ พลายมี

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ภัทรกันย์ นาคศรีสุข

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วรนันท์ โกยทอง

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธีรวัฒน์ หงส์วงค์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธนินท์รัฐ ลีลาอภิพัฒน์

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ปวีณา โควาวิเศษสุต

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support