ธุรกิจตามแนวคิด BCG (Business based on BCG concept)

ธุรกิจตามแนวคิด BCG (Business based on BCG concept)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ"
สำเนอเป็น Module 9 ในหัวข้อ  "ธุรกิจตามแนวคิด BCG : Business based on BCG concept"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจแนวคิดของเศรษฐกิจฐาน BCG
  2. เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจบนฐาน BCG

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • BCG Economy model หรือรูปแบบทางธุรกิจของ BCG คืออะไรและมีความสําคัญอย่างไร
  • ทําอย่างไรให้ธุรกิจของเรา เป็นส่วนหนึ่งของ BCG คอนเซ็ปต์
  • สิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้แนวคิดทางด้านของ BCG ในประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

"K FRESH" ธุรกิจนวัตกรรมกับภารกิจส่งออกน้ำมะพร้าวไทยไปทั่วโลก พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

  • จากธุรกิจครอบครัวสู่การนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  • การสร้างความยั่งยืนจากการทำวิจัยนวัตกรรม
  • บริษัทปรับตัวให้เข้ากับแนวคิด BCG อย่างไรบ้าง
  • บริษัทมองเห็นโอกาสของอุตสาหกรรม BCG จากนี้อย่างไร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
เนื้อหาคอร์ส
1. ธุรกิจตามแนวคิด BCG (Business based on BCG concept)
35:07
สอนโดย รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานสาขาการจัดการ
เพื่อความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Case Study : "K FRESH" ธุรกิจนวัตกรรมกับภารกิจส่งออกน้ำมะพร้าวไทยไปทั่วโลก พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
21:07
สอนโดย คุณวราภรณ์ มนัสรังษี
ผู้บริหารกลุ่ม K-Fresh
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 56 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานสาขาการจัดการ
เพื่อความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วราภรณ์ มนัสรังษี

ผู้บริหารกลุ่ม K-Fresh

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support