โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ (Structuring Business Model)

โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ (Structuring Business Model)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การหาแนวคิดธุรกิจใหม่"
นำเสนอเป็น Module 5 ในหัวข้อ  "โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ (Structuring Business Model)"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบธุรกิจ
  2. เข้าใจความสัมพันธ์ขององค์กรรูปแบบธุรกิจ
  3. เข้าใจ “ข้อเสนอคุณค่า” ก่อนออกแบบรูปแบบธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • การจะเริ่มคิดโครงสร้างรูปแบบธุรกิจจะต้องเริ่มจากรู้จักคุณค่าของสินค้า โดยการสร้าง Value propositions (ข้อเสนอคุณค่าทางด้านธุรกิจ)
  • ความแตกต่างระหว่าง คุณค่า (Value) VS มูลค่า (Value)
  • Business Model Canvas = ออกแบบรูปแบบการส่งต่อคุณค่า และออกแบบรูปแบบในการรับมูลค่าหรือรายได้
  • เรียนรู้ผ่านตัวอย่างรูปแบบธุรกิจ Business Model ที่น่าสนใจ

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

กาแฟพันธุ์ไทย แฟรนไชส์ร้านกาแฟที่มาแรง กับภารกิจขุนพลหลักของ PTG ในธุรกิจ Non-oil

  • การจัดวางโมเดลธุรกิจอย่างไรให้เหมาะ กับสถานการณ์ ที่กําลังเผชิญและหาจังหวะในการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอย่างไรถึงรู้สึกว่าถูกต้อง และถูกเวลา
  • องค์ประกอบที่สําคัญของโมเดลธุรกิจที่ดีเป็นอย่างไรและอะไรเป็นสิ่งจําเป็น
  • โมเดลธุรกิจจากจุดที่เป็นธุรกิจ oil มาสู่ non-oil กับการจัดวางโครงสร้างธุรกิจต่างๆ พิจารณาจากอะไรและมีปัจจัยพิจารณาอะไรบ้าง
เนื้อหาคอร์ส
1. โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ Structuring Business Model
37:04
สอนโดย ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. กาแฟพันธุ์ไทย แฟรนไชส์ร้านกาแฟที่มาแรง กับภารกิจขุนพลหลักของ PTG ในธุรกิจ Non-oil
14:20
สอนโดย คุณอนันต์ รัตนมั่นคง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกาแฟ พันธุ์ไทย จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTG
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 51 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อนันต์ รัตนมั่นคง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกาแฟ พันธุ์ไทย จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTG

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support