Social Innovation นวัตกรรมเพื่อสังคม 101

Social Innovation นวัตกรรมเพื่อสังคม 101

นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จึงได้ดำเนินการเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ในการนำนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือ การดำเนินงาน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จำกัดขอบเขต หรือความหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้จึงสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมตลอดจนเผยแพร่กลไกในการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ของทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เนื้อหาคอร์ส
1. นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร
06:02
- What is Social Innovation? นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร
- การจัดกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคม
2. Thailand’s Social Innovation trend for Environment Society แนวโน้มนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
13:22
- Environmental Stewardship ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- Food, Water and Energy nexus ด้านความเชื่อมโยงอาหาร น้ำ และพลังงาน
- Sustainable Agriculture ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
- Disaster Services ด้านการจัดการภัยพิบัติ
3. Thailand’s Social Innovation trend for Urban Society แนวโน้มนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับคนและเมือง
13:11
- Government and Education รัฐบาลและสังคม
- Finance, Employment and Social welfare การเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
- Urbanization ความเป็นเมือง
4. Thailand’s Social Innovation trend for Lifestyle แนวโน้มนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
11:05
- Healthy Futures ด้านสุขภาพในอนาคต
- Tourism and Culture ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
5. Criteria for the Development of Social Innovation Project หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
06:15
- 3P Model (People, Planet and Profit)
- มิติของการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
6. Level of Social Innovation ระดับความเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม
06:40
- Grassroots or Frugal Innovation นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
- Incremental Innovation นวัตกรรมแบบต่อยอด
- Radical Innovation นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
7. Social Impact Assessment Part 1 : การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ตอนที่ 1
06:43
- ทำความรู้จัก และเข้าใจวิธีการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
8. Social Impact Assessment Part 2 : การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ตอนที่ 2
09:11
- ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลลัพธ์ทางสังคม
- ตัวอย่างการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
- ข้อควรระวังในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
9. Model for the growth of social innovation โมเดลการเติบโตของนวัตกรรมเพื่อสังคม
11:55
- ขั้นตอนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
- กลไกการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
10. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ รวม 01 ชั่วโมง 25 นาที
หลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อการเตรียมพร้อมสู่การสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการ ตลอดจนเตียมความพร้อมในการข้อรับการสนับสนุน โดยเฉพาะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ฟรี
ผู้สอน
คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รีวิว
Supatra Sotakaphan
บรรยายได้เข้าใจง่ายมีสไลด์ประกอบชัดเจนค่ะ ...
NIA MOOCs Tech Support