SI School โรงเรียนนวัตกรรมสังคม

SI School โรงเรียนนวัตกรรมสังคม

นวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) คือแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาที่มีอยู่แล้วแต่ยังแก้ไขไม่ได้ด้วยวิธีการทั่วไป และปัญหาใหม่ที่เพิ่งปรากฏขึ้น ในปัจจุบัน คนไทยมีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ในระดับชุมชนของตน ไปจนถึงระดับประเทศ โดยผู้ที่สนใจมีบทบาทและพื้นฐานที่หลากหลายกว้างขวางมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เรื่องนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจการสร้างนวัตกรรมทางสังคมในระดับเริ่มต้น โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ชั่วโมงด้วยการดูวิดีโอ ทำ Quizz และแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรวิชา SI 101: นวัตกรรมทางสังคม  ที่ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เนื้อหาคอร์ส
1. Module 1 รู้จักนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอน 1
09:00
ทำความรู้จักกับนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมเข้าใจนิยามที่เป็นที่ยอมรับและตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลก ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน
2. Module 1 รู้จักนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอน 2
04:28
ทำความรู้จักกับนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมเข้าใจนิยามที่เป็นที่ยอมรับและตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลก ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน
3. Module 2 นวัตกรรมท้องถิ่น ตอน 1
09:31
เข้าใจความหมายของนวัตกรรมท้องถิ่นพร้อมรับชมตัวอย่างต่างๆจากทั่วประเทศ ให้ความรู้โดย: คุณปรีชา บุญส่งศรี ผู้ออกแบบเครื่องเจาะดินนิวบอร์น, คุณกฤษณะ สิทธิหาญ ผู้คิดค้นเครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ 2 รุ่น, คุณสุรเดช ภูมิชัย ผู้คิดค้นเครื่องบดผสมปุ๋ยหมัก และ คุณสายธาร ม่องโพธิ์เงิน ผู้ออกแบบระบบเรือรดน้ำอัตโนมัติ
4. Module 2 นวัตกรรมท้องถิ่น ตอน 2
07:32
เข้าใจความหมายของนวัตกรรมท้องถิ่นพร้อมรับชมตัวอย่างต่างๆจากทั่วประเทศ ให้ความรู้โดย: คุณปรีชา บุญส่งศรี ผู้ออกแบบเครื่องเจาะดินนิวบอร์น, คุณกฤษณะ สิทธิหาญ ผู้คิดค้นเครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ 2 รุ่น, คุณสุรเดช ภูมิชัย ผู้คิดค้นเครื่องบดผสมปุ๋ยหมัก และ คุณสายธาร ม่องโพธิ์เงิน ผู้ออกแบบระบบเรือรดน้ำอัตโนมัติ
5. Module 3 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคม) ตอน1
29:40
ทำความรู้จักกับตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาทางสังคม เช่น Chatbot รวมถึงศักยภาพต่างๆ ที่เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผ่านข้อจำกัดของวิธิการแบบดั้งเดิม ให้ความรู้โดย: คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากสถาบัน ChangeFusion ที่มีประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเวลายาวนาน
6. Module 3 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคม) ตอน2
09:17
ทำความรู้จักกับตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาทางสังคม เช่น Chatbot รวมถึงศักยภาพต่างๆ ที่เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผ่านข้อจำกัดของวิธิการแบบดั้งเดิม ให้ความรู้โดย: คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากสถาบัน ChangeFusion ที่มีประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเวลายาวนาน
7. Module 4 การพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขัง ตอน1
06:32
ร่วมรู้จัก 5 ตัวอย่างกิจการที่ประสบผลสำเร็จในการจ้างงานผู้พ้นโทษและผู้ต้องขังที่เป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้พ้นโทษลดการกระทำผิดซ้ำ ให้ความรู้โดย: คุณดวงทิพย์ ไกรสิริเดช จากสถาบัน ChangeFusion ผู้ร่วมทำวิจัยกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมในเรื่องกรณีศึกษา การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในประเทศไทย
8. Module 4 การพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขัง ตอน2
06:12
ร่วมรู้จัก 5 ตัวอย่างกิจการที่ประสบผลสำเร็จในการจ้างงานผู้พ้นโทษและผู้ต้องขังที่เป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้พ้นโทษลดการกระทำผิดซ้ำ ให้ความรู้โดย: คุณดวงทิพย์ ไกรสิริเดช จากสถาบัน ChangeFusion ผู้ร่วมทำวิจัยกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมในเรื่องกรณีศึกษา การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในประเทศไทย
9. Module 5 การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 1 - Fisher Folk ตอน1
10:47
เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจน จากตัวอย่างของ Fisher Folk ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสังคมที่ใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการจับปลาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางราคา ให้ความรู้โดย: คุณเสาวลักษณ์ ปทุมทอง ผู้จัดการร้าน Fisher Folk
10. Module 5 การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 1 - Fisher Folk ตอน2
06:54
เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจน จากตัวอย่างของ Fisher Folk ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสังคมที่ใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการจับปลาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางราคา ให้ความรู้โดย: คุณเสาวลักษณ์ ปทุมทอง ผู้จัดการร้าน Fisher Folk
11. Module 6 การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 2 - Local Alike ตอน1
06:39
เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจน จากตัวอย่างของ Local Alike ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสังคมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มศักยภาพชุมชน พร้อมใช้โอกาสทางการท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ ให้ความรู้โดย: คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike
12. Module 6 การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 2 - Local Alike ตอน2
05:46
เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจน จากตัวอย่างของ Local Alike ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสังคมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มศักยภาพชุมชน พร้อมใช้โอกาสทางการท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ ให้ความรู้โดย: คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike
13. Module 7 การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 3 - Ricult ตอน1
06:20
เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย จากตัวอย่างของRicult ซึ่งเป็น platform ในการสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ให้ความรู้โดย: คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult
14. Module 7 การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 3 - Ricult ตอน2
05:15
เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย จากตัวอย่างของRicult ซึ่งเป็น platform ในการสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ให้ความรู้โดย: คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult
15. Module 8 ผู้พิการและผู้สูงอายุ ตอน2
41:45
ร่วมรู้จักกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาเยาชนชาวเขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแล จากตัวอย่างของ Buddy Homecare ที่สนับสนุนการอบรมเยาวชนชาวเขาเพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ความรู้โดย: คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและระดมทรัพยากร Buddy Homecare
16. Module 8 ผู้พิการและผู้สูงอายุ ตอน2
22:23
ร่วมรู้จักกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาเยาชนชาวเขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแล จากตัวอย่างของ Buddy Homecare ที่สนับสนุนการอบรมเยาวชนชาวเขาเพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ความรู้โดย: คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและระดมทรัพยากร Buddy Homecare
17. Module 9 การวัดผลกระทบทางสังคม ตอน1
04:34
เข้าใจความสำคัญและขั้นตอนของการวัดผลกระทบทางสังคม รวมถึงตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการวัดผล ให้ความรู้โดย: คุณโฮดี้ เหลิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลกระทบทางสังคมจากสถาบัน ChangeFusion
18. Module 9 การวัดผลกระทบทางสังคม ตอน2
28:25
เข้าใจความสำคัญและขั้นตอนของการวัดผลกระทบทางสังคม รวมถึงตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการวัดผล ให้ความรู้โดย: คุณโฮดี้ เหลิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลกระทบทางสังคมจากสถาบัน ChangeFusion
19. Module 10.1 ระยะต่างๆ ของนวัตกรรมทางสังคม
13:03
เข้าใจรายละเอียดของ 6 ระยะของนวัตกรรมทางสังคมซึ่ง ได้แก่ การเตรียมพร้อม, การวางแผน, การทดลอง,การสร้างความยั่งยืน, การขยายผล, และ การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน
20. Module 10.2 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
12:49
เข้าใจรายละเอียดของ 5 ขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้แก่ การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและหาแรงบันดาลใจ, การเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การสร้างสรรค์นวัตกรรม, การสร้างความเปลี่ยนแปลง และการสร้างความยั่งยืน ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน
21. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ รวม 04 ชั่วโมง 08 นาที
เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่จะพาผู้สนใจไปเรียนรู้จากตัวอย่างนวัตกรรมที่ทำจริงพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมมากมาย
ฟรี
ผู้สอน
Change Fusion

ChangeFusion Group consists of organizations that shared the mission of building impact innovations to rebalance economy, society and nature.

คุณปรีชา บุญส่งศรี

ผู้ออกแบบเครื่องเจาะดินนิวบอร์น

กฤษณะ สิทธิหาญ

ผู้คิดค้นเครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ 2 รุ่น

ชิตพงษ์ กิตตินราดร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากสถาบัน ChangeFusion ที่มีประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเวลายาวนาน

สายธาร ม่องโพธิ์เงิน

ผู้ออกแบบระบบเรือรดน้ำอัตโนมัติ

สุรเดช ภูมิชัย

ผู้คิดค้นเครื่องบดผสมปุ๋ยหมัก

สุนิตย์ เชรษฐา

กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน

ดวงทิพย์ ไกรสิริเดช

ผู้ร่วมทำวิจัยกับสถาบัน เพื่อการยุติธรรมในเรื่องกรณีศึกษา การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในประเทศไทย

โฮดี้ เหลิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลกระทบทางสังคมจากสถาบัน ChangeFusion

เสาวลักษณ์ ปทุมทอง

ผู้จัดการร้าน Fisher Folk

เจนวิทย์ วิโสจสงคราม

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและระดมทรัพยากร Buddy Homecare

อุกฤษ อุณหเลขกะ

ผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult Startup : ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

สมศักดิ์ บุญคำ

ผู้ก่อตั้ง Local Alike

รีวิว
Jullajak Chanhu Jullajak Chanhu
...
NIA MOOCs Tech Support