AGTECH AI – Startup Creator [KU]

AGTECH AI – Startup Creator [KU]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นร่วมกับการเสริมทักษะความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก้ปัญหาการเกษตรของประเทศ

ซึ่งได้แบ่ง หัวข้อการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเกษตร องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ องค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้าน จากเครือข่าย AgTech AI Consortium ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้สร้างความเชื่อมโยง และได้รับความร่วมมือ ประกอบด้วย

1. องค์ความรู้ด้านการเกษตร

2. องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์

     จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องจาก 3 ภูมิภาค ได้แก่

     • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

     • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

     • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) รวมทั้งจากผู้ประกอบการ และผู้มี ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

3. องค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
     จากพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partners) สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสำหรับโปรแกรมบ่มเพาะจากทีม WEDO ต้นแบบแนวคิด T-Shaped ที่ออกแบบ Mehodology เพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้าง Talent รุ่นใหม่ ให้ติดอาวุธกับการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ Technology | Design | Business

หวังว่าโปรแกรมบ่มเพาะนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์ความรู้ สู่ผู้เรียนรู้ให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศทั้งระบบอย่างยั่งยืนต่อไป

เนื้อหาคอร์ส
1. 〚Week1〛องค์ความรู้ในการปลูกพืช ตอนที่ 1
1:08:19
สอนโดย ผศ. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
- เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ในการปลูกพืชเบื้องต้น เพื่อเป็นเเนวทางในการพัฒนานวัตกรรม AgTech A.I. ให้สอดคล้องกับผู้ใช้มากขึ้น โดยในตอนแรกจะเป็น องค์ความรู้ในการปลูกพืช
2. 〚Week1〛องค์ความรู้ในการปลูกพืช ตอนที่ 2
1:01:08
สอนโดย ผศ. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
- เรียนรู้เรื่ององค์ความรู้ในการปลูกพืชกันต่อในตอนที่ 2
3. 〚Week1〛องค์ความรู้ในการปลูกพืช ตอนที่ 3
1:25:06
สอนโดย ผศ. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
- เรียนรู้เรื่ององค์ความรู้ในการปลูกพืชกันต่อในตอนสุดท้าย
4. 〚Week1〛องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ : การเลี้ยงหมู
1:46:56
สอนโดย นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
- องค์ความรู้ในการเลี้ยงหมู
5. 〚Week1〛องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ : การเลี้ยงไก่
1:35:17
สอนโดย นางภคอร อัครมธุรากุล นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
- องค์ความรู้ในการเลี้ยงไก่
6. 〚Week1〛องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ : การเลี้ยงโคเนื้อ
1:47:59
สอนโดย นายมนัส เรียบร้อย สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- องค์ความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ
7. 〚Week2〛Sensor, Embedded Tech., and IoT for Agriculture
1:23:37
สอนโดย อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
8. 〚Week2〛Mechanical Design Process
1:31:06
สอนโดย ผศ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
9. 〚Week2〛Fundamental of Mechatronic Automation & Robotics
1:10:00
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
10. 〚Week2〛Introduction to Agricultural Intelligence
1:10:00
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
11. 〚Week3〛Basic Python Programming
2:10:09
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
12. 〚Week3〛Data Analysis Manipulation
1:43:32
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
13. 〚Week4〛Data Plotting Visualization
52:28
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
14. 〚Week4〛Data Processing Machine Learning
1:42:22
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
15. 〚Week4〛Machine Learning Part 1
2:24:34
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
16. 〚Week4〛Machine Learning Part 2
2:38:17
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
17. 〚Week5〛Classification Techniques
1:20:55
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
18. 〚Week5〛Regression Techniques
52:03
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
19. 〚Week5〛Artificial Neural Networks
2:16:10
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
20. 〚Week6〛Deep Neural Networks Part 1
5:08:06
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
21. 〚Week6〛Deep Neural Networks Part 2 EP.1
1:46:41
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
22. 〚Week6〛Deep Neural Networks Part 2 EP.2
1:05:14
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
23. 〚Week6〛Deep Neural Networks Part 3
2:58:27
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
24. 〚Week7〛Deep Learning with Computer Vision Part 1 EP.1
5:12:05
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
25. 〚Week8〛Deep Learning with Computer Vision Part 1 EP.2
2:19:47
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
26. 〚Week8〛Deep Learning with Computer Vision Part 2 EP.1
2:52:31
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
27. 〚Week9〛Deep Learning with Computer Vision Part 2 EP.2-1
1:36:26
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
28. 〚Week9〛Deep Learning with Computer Vision Part 2 EP.2-2
49:03
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
29. 〚Week9〛Deep Learning with Computer Vision Part 2 EP.2-3
1:58:17
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
30. 〚Week10〛Other A.I. - Genetic Algorithm
2:29:58
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
31. 〚Week10〛Other A.I. - Fuzzy Logic
2:00:25
สอนโดย ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ รวม 12 ชั่วโมง 16 นาที
เนื้อหาจะแบ่งเป็นสัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาที่มาจาก 3 มหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ที่ User Profile ในส่วนของ Enrollments by Group
ฟรี
ผู้สอน
สิรพัฒน์ ชนะกุล

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.มนฤทัย ระดีรมย์

Course Director

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

ภคอร อัครมธุรากุล

นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

มนัส เรียบร้อย

สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ม.เกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ม.เกษตรศาสตร์

อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ม.เกษตรศาสตร์

รีวิว