AGTECH AI – Startup Creator [WEDO]

AGTECH AI – Startup Creator [WEDO]

Incubation Program by WEDO

โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นร่วมกับการเสริมทักษะความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก้ปัญหาการเกษตรของประเทศ

ซึ่งได้แบ่ง หัวข้อการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเกษตร องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ องค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้าน จากเครือข่าย AgTech AI Consortium ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้สร้างความเชื่อมโยง และได้รับความร่วมมือ ประกอบด้วย

1. องค์ความรู้ด้านการเกษตร

2. องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์

    จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องจาก 3 ภูมิภาค ได้แก่

  • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) รวมทั้งจากผู้ประกอบการ และผู้มี ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

3. องค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

      จากพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partners) สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสำหรับโปรแกรมบ่มเพาะจากทีม WEDO ต้นแบบแนวคิด T-Shaped ที่ออกแบบ Mehodology เพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้าง Talent รุ่นใหม่ ให้ติดอาวุธกับการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ Technology | Design | Business

      หวังว่าโปรแกรมบ่มเพาะนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์ความรู้ สู่ผู้เรียนรู้ให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศทั้งระบบอย่างยั่งยืนต่อไป

เนื้อหาคอร์ส
1. 〚Week1〛 Incubation Framework Part 1
1:15:54
สอนโดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG CBM
ทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ลูกค้า ธุรกิจ และขั้นตอนการทำงาน สื่อสารอย่างเข้าใจด้วยการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ (Structured thinking) ผ่าน canvas ที่จะช่วยให้เห็นภาพใหญ่และลงรายละเอียดไปพร้อม ๆ กัน
2. 〚Week1〛 Incubation Framework Part 2
1:43:00
สอนโดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG CBM
ทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ลูกค้า ธุรกิจ และขั้นตอนการทำงาน สื่อสารอย่างเข้าใจด้วยการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ (Structured thinking) ผ่าน canvas ที่จะช่วยให้เห็นภาพใหญ่และลงรายละเอียดไปพร้อม ๆ กัน
3. 〚Week2〛Non-Trivial Insight Discovery
1:21:59
สอนโดย พี่เอื้อง ญานกานต์ ลักษณพรหม Incubation Co-Director Head of Design - SCG Digital Office
เข้าใจหลักการของ Design Thinking ด้วยการฝึกคิดแบบ Empathize และการเข้าใจผู้ใช้งาน (User) สุ่มรีวิว Value Proposition Canvas ในคลาส
4. 〚Week3〛Innovation Usability
1:10:54
5. 〚Week4〛Scalable Business Model Development
3:27:49
สอนโดยพี่อาร์ต อภิรัตน์ หวานชะเอม Incubation Director Chief Digital Officer - SCG CBM พี่ตั้ม ธนุส ผะอบแสง Incubation Co-Director Chief Digital Officer - SCG CBM พี่เบล พงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ Guest Speaker Co-Founder & CEO Freshket
วางแผนการสร้างนวัตกรรม ผ่านการคิดแบบมีกลยุทธ์ด้วย Business Model Canvas เทคนิคจากประสบการณ์ตรงของพี่ ๆ Director ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้กับธุรกิจในเครือ SCG CBM พร้อม Guest Speaker สุดพิเศษ Co-Founder & CEO ของบริษัท Freshket ตลาดออนไลน์สำหรับร้านอาหารและ Supplier ของสดแห่งแรกในประเทศไทย ที่จะมาเผยเคล็ดลับการได้รับเงินทุน Series A จาก Investor
6. 〚Week5〛ML Deep Dive
3:33:47
7. 〚Week 6〛LEAN Startup BMC Part 1
2:07:57
8. 〚Week 6〛LEAN Startup BMC Part 2 : OKRs
1:48:46
9. 〚Week 7〛UX by Guest Speaker
58:00
10. 〚Week 7〛iDin OKRs
09:12
11. 〚Week 7〛DoBuy OKRs
06:48
12. 〚Week 7〛The Gardiun OKRs
07:37
13. 〚Week 7〛Ingen OKRs
16:09
14. 〚Week 7〛GSF OKRs
13:27
15. 〚Week 7〛InSeed OKRs
05:52
16. 〚Week 7〛Ceres OKRs
11:08
17. 〚Week 7〛AquaAI OKRs
12:13
18. 〚Week 7〛AnimAI OKRs
09:05
19. 〚Week 7〛Indesy OKRs
14:14
20. 〚Week 7〛Homes OKRs
09:48
21. 〚Week 7〛AB2 OKRs
18:18
22. 〚Week 7〛CKT OKRs
09:52
23. 〚Week 7〛Solog OKRs
10:23
24. 〚Week 8〛Storytelling & Pitching
2:38:03
เทคนิคการทำ Virtualization และการวาง Information Structure เล่าเรื่องอย่างทรงพลัง ลำดับเรื่องอย่างสร้างสรรค์ จากผู้มีประสบการณ์ตรง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลก Singapore Fintech Festival 2016
เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ รวม 22 ชั่วโมง 40 นาที
เนื้อหาจะแบ่งเป็นสัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาที่มาจาก 3 มหาวิทยาลัย และการอบรม Incubation Program โดย WEDO ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ที่ User Profile ในส่วนของ Enrollments by Group
ฟรี
ผู้สอน
รีวิว