Business Check-up by GSB

Business Check-up by GSB

ตรวจสุขภาพธุรกิจ เสริมแนวคิดนวัตกรรม

โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ธนาคารออมสิน

ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน วิกฤติต่างๆที่ซัดเข้าหาเราเป็นระลอกไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด วิกฤติเศรษฐกิจตลอดจนภัยเงียบที่อยู่กับเรามาช้านานที่เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น “นวัตกรรม” ถูกยกขึ้นมาและกลายเป็นความหวังและทางรอดของธุรกิจไทย แต่มิติของการนำนวัตกรรมไปใช้นั้นมีมากมายแง่มุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จึงจัดทำบทเรียนรู้ออนไลน์ขึ้นมา เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพให้แก่ธุรกิจและนำเสนอองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการเสริมสุขภาพธุรกิจให้แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละบทเรียนจะสำเสนอผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

✍ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

✍ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

✍ คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

✍ คุณ นภา เศรษฐกร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

✍ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center

✍ คุณพินิจ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up

✍ คุณชาลิณี คันธวณิช
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up

ตรวจสุขภาพธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งอัพเดทเทรนด์นวัตกรรมที่น่าสนใจไปด้วยกันในบทเรียนนี้

เนื้อหาคอร์ส
1. Future Entrepreneur คิดและทำอย่างผู้ประกอบการสมัยใหม่
07:27
โดย คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
นำเสนอในหัวข้อ
- Mindset ของการเป็นผู้ประกอบการ
- คุณลักษณะและสกิลที่ผู้ประกอบการควรมี
- การทำธุรกิจในโลกอนาคต
2. Innovation Trend 2022
09:52
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center
นำเสนอในหัวข้อ
- ก้าวแรกสู่การทำนวัตกรรม
- การทำให้ธุรกิจเติบโตได้ด้วยนวัตกรรม
- การเตรียมความพร้อมสำหรับการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจ
3. BCG Model 101 กับสิ่งที่ธุรกิจไทยควรรู้
05:11
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
นำเสนอในหัวข้อ
- BCG Economy และ BCG Model มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน
- การเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ BCG Economy
4. Social & Business เมื่อธุรกิจไปข้างหน้า คุณค่าทางสังคมยิ่งไม่ควรลืม
07:05
โดย คุณ นภา เศรษฐกร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
นำเสนอในหัวข้อ
- ความสำคัญของธุรกิจและสังคม
- วิสาหกิจเพื่อสังคมคืออะไร
5. IP Awareness สร้างความได้เปรียบจากทรัพย์สินทางปัญญา
10:09
โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นำเสนอในหัวข้อ
- การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
- นวัตกรรมกับทรัพย์สินทางปัญญา
6. Business Checkup ตรวจสุขภาพธุรกิจ โดย ธนาคารออมสิน
09:16
โดย คุณพินิจ แดนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up
และ คุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up
นำเสนอในหัวข้อ
- การเช็คสุขภาพธุรกิจในเบื้องต้น ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างและเราจะมีวิธีการเช็คด้วยตนเองอย่างไร
- คำแนะนำสำหรับเจ้าของธุรกิจในการเตรียมตัวหากต้องการขอสินเชื่อจากภาคธนาคาร ควรวางแผนอย่างไร
- อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ธนาคารมองว่าน่าสนใจและเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 49 นาที
บทเรียนสั้น 6 ตอน ที่จะพาผู้เรียนทุกท่านเรียนรู้ ตรวจสุขภาพของธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม ผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน พร้อมทั้งแบบประเมินความรู้ในบทสุดท้าย เพื่อทบทวนความรู้ก่อนรับประกาศนียบัตรออนไลน์
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

นภา เศรษฐกร

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center

พินิจ แดนมณี

ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up

ชาลิณี คันธวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support