expand

เป็นบทเรียนที่พยายามจะเชื่อมโยงผู้ที่เรียนในสองส่วนแรกให้สามารถต่อยอดให้เกิดธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจจริง ตลอดจนเป็นเนื้อหาเพื่อสนับสนุนผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้สามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม เช็คความเข้าใจ และเห็นขั้นตอนใน การนําไปใช้ได้อย่างชัดเจน

พิเศษ จียาศักดิ์
IP Practical Guide for Entrepreneur

คู่มือปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม บทเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทประเภท Innovation-Based Enterprise

ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส
หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Thematic Innovation (นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส
หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Open Innovation (นวัตกรรมแบบเปิด) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
การสร้างองค์กรนวัตกรรม (Creating an Innovative Organization)

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ องค์กรที่จะอยู่รอดในอนาคตจำเป็นต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการันตีความสำเร็จที่อย่างยั่งยืนให้องค์กร ไปฟังเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม จาก10ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

วิทยากรจากจุฬา, ธรรมศาสตร์, BOT
Data Analytics for Business Innovation

ปัญหาในยุคแห่ง Data คือการมีข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่องค์กรและการสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในสถานการณ์หลังวิกฤติได้จริงหรือไม่ หาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้