expand

เป็นบทเรียนที่พยายามจะเชื่อมโยงผู้ที่เรียนในสองส่วนแรกให้สามารถต่อยอดให้เกิดธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจจริง ตลอดจนเป็นเนื้อหาเพื่อสนับสนุนผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้สามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม เช็คความเข้าใจ และเห็นขั้นตอนใน การนําไปใช้ได้อย่างชัดเจน

วิทยากรจากจุฬา, ธรรมศาสตร์, BOT
Data Analytics for Business Innovation

ปัญหาในยุคแห่ง Data คือการมีข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่องค์กรและการสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในสถานการณ์หลังวิกฤติได้จริงหรือไม่ หาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
Innovative Organization Program - Transformation Inside

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างเข้มแข็งบนฐานนวัตกรรม ครอบคลุมมิติการพัฒนาใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน ถ่ายทอดผ่านแนวคิดและกรณีตัวอย่างจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ จียาศักดิ์
IP Practicle Guide for Entrepreneur

บทเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทประเภท Innovation-Based Enterprise