expand

เป็นบทเรียนที่พยายามจะเชื่อมโยงผู้ที่เรียนในสองส่วนแรกให้สามารถต่อยอดให้เกิดธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจจริง ตลอดจนเป็นเนื้อหาเพื่อสนับสนุนผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้สามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม เช็คความเข้าใจ และเห็นขั้นตอนใน การนําไปใช้ได้อย่างชัดเจน

พิเศษ จียาศักดิ์
IP Practical Guide for Entrepreneur

คู่มือปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม บทเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทประเภท Innovation-Based Enterprise

ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส
หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Thematic Innovation (นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส
หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Open Innovation (นวัตกรรมแบบเปิด) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิทยากรจากจุฬา, ธรรมศาสตร์, BOT
Data Analytics for Business Innovation

ปัญหาในยุคแห่ง Data คือการมีข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่องค์กรและการสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในสถานการณ์หลังวิกฤติได้จริงหรือไม่ หาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
Innovative Organization Program - Transformation Inside

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างเข้มแข็งบนฐานนวัตกรรม ครอบคลุมมิติการพัฒนาใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน ถ่ายทอดผ่านแนวคิดและกรณีตัวอย่างจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ