นวัตกรรมพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียน

หลักสูตร

Basic Innovation for Beginner
นวัตกรรมพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียน

หลักสูตรที่รวบรวมบทเรียนพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่อยากเริ่มต้นทำความเข้าใจคำว่านวัตกรรม โดยจะมีแนวทางของการเรียนรู้นวัตกรรมตั้งแต่ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Understanding) การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Utilization) และการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันด้วยนวัตกรรม (Ultimate) เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

Basic Innovation for Beginner

นวัตกรรมพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียน

Innovation 101

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะขอทุนสนับสนุนโครงการจาก NIA ที่จะทำให้คุณได้รู้จักคำว่า “นวัตกรรม” อย่างถูกต้องและตรงประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป

The First Step of Innovation ก้าวแรกสู่นวัตกรรม

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่านวัตกรรมมากยิ่งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้เพื่อนำไปใช้ในแต่ละสาขาอาชีพได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ผ่านโมดูลทั้ง 3 คือ ความเข้าใจ Understanding, การนำไปใช้ Utilization และ สร้างความได้เปรียบ Ultimate

หลักสูตร

Innovative Entrepreneur
การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างความรู้การจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจเบื้องต้น Startup ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม และอื่น ๆ

การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

Innovative Entrepreneur

การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

Intro to Startup

เตรียมตัวให้พร้อมกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยธุรกิจ Startup หลักสูตรนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องราวพื้นฐานและกรอบความคิดของการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup นำเสนอโดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้าน Startup ชั้นนำของประเทศ ประกอบไปด้วย Jitta, Ookbee, Lukkid, FutureTales Lab และ Beacon venture capital รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาด การออกแบบ การนำเสนอธุรกิจไปจนถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ นำเสนอผ่านผู้ก่อตั้ง Startup ชั้นนำเช่น Techsauce, Mojito Technology, BUILK, ARISTO Production และ NIA

Startup 101

เรียนรู้เรื่องราว Startup แบบเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นจนไปสู่การทำธุรกิจ ทำให้คุณได้รู้ว่าการสร้าง StartUp ที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะต่อยอดไปไกลระดับโลกนั้น ต้องเริ่มต้นอย่างไรและต้องเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างเทคนิคและความเข้าใจผ่าน Afterclass ที่สนุก ง่าย ใช้ได้จริง สอนโดยดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ กูรูด้าน Startup และ อ.คริสโตเฟอร์ ไรท์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ โค้ชสอนเทคนิคการสื่อสารข้ามชาติ

ศิรประภา คลาสเซ่น
IP for Business Innovation ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (IP 101)

เพราะนวัตกรรมเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็ควรได้รับการคุ้มครองป้องกันอย่างดี IP101 จึงเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

IP Practical Guide for Entrepreneur

คู่มือปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม บทเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทประเภท Innovation-Based Enterprise

Social Innovation นวัตกรรมเพื่อสังคม 101

นวัตกรรมสังคมคือ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หลักสูตรนี้จะสอนเรื่องความหมายและแนวโน้มนวัตกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนแนวทางการขอสนับสนุนจาก NIA

SI School โรงเรียนนวัตกรรมสังคม

SI school เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Social innovation101 ที่จะลงลึกถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบกับ Case Study ที่ประสบความสำเร็จจริง เพื่อให้เห็นแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมทางสังคมตั้งแต่ต้นจนออกมาเป็นธุรกิจจริง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง Change Fusion และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Innovation Management in Crisis for Business Sustainability

หลักสูตรที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี้ยวกับการจัดการนวัตกรรม เมื่อเกิดภาวะวิกฤติจะมีหลักการบริหารจัดความเสี่ยงและภาวะวิกฤติการอย่างไร และสามารถรู้วิธีการการนำกลยุทธ์นวัตกรรมมาใช้อย่างไร จนถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ Innovation Management 101

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต อีกทั้งโลกของการแข่งขันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตที่ใช้แรงงานไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ ต้องรู้จักวิธีการจัดการและบริหารธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

Growth Program for Startup

หลักสูตรที่มุ่งต่อยอดศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม วิสาหกิจเริ่มต้น (startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมจุดแข็งของธุรกิจให้มีความพร้อมและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงเจ้าของกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ

Business Check-up by GSB

เช็คสุขภาพธุรกิจพร้อมเสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรมไปกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ที่จะมาพูดถึงหัวข้อที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรม, เทรนด์การทำธุรกิจสมัยใหม่, การสร้างความยั่งยืน, โมเดลธุรกิจสีเขียว ไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำเสนอผ่านบทเรียนสั้นๆเข้าใจง่าย

Data Analytics for Business Innovation

ปัญหาในยุคแห่ง Data คือการมีข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่องค์กรและการสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในสถานการณ์หลังวิกฤติได้จริงหรือไม่ หาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

AGTECH101

จุดประกายให้ผู้ที่สนใจธุรกิจการเกษตร ด้วยรูปแบบธุรกิจแบบสตาร์ทอัพที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ออกแบบให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สตาร์ทอัพด้านการเกษตรตัวจริงในแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

Space Technology for Business Innovation

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ ที่ออกแบบร่วมกับ International Institute of Space Technology for Economic Development (INSTED) ซึ่งจะนําผู้เชี่ยวชาญมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาพูดคุยถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อให้เห็นโอกาศในการสร้างธุรกิจ

Music Technology

MUSICTECH คือหนึ่งในเทคโนโลยีนี่น่าจับตามอง เพราะใกล้ชิดกับ Lifestyle ของมนุษย์ทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆสื่อรอบตัวเรา มาร่วมเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพลง เพื่อเป็นไอเดียและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมด้านดนตรีต่อไป กับ 10 วิทยากรชั้นนำ ทั้ง เจ้าของธุรกิจ, ศิลปิน หรือแม้แต่องค์กรภาครัฐ

Art Technology

ARTTECH เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอบสนองจินตนาการของมนุษย์ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์งาน ช่วยให้เกิดการรับรู้และสร้างประสบการณ์ด้วยวิธีใหม่ๆ บทเรียนนี้จะพาไปพบกับ 10 วิทยากรจากหลากหลายแขนง ที่จะพาไปพบกับมุมมองและนวัตกรรมใหม่ๆทางศิลปะ

Recreation Technology

สันทนาการ (Recreation) คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี การแสดง เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้าง​กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ที่สร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมปีละหลายร้อยล้าน บทเรียนนี้จะพาไปคุยกับวิทยากร 9 ท่านที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ใหม่ๆในวงการนี้ เพื่อผลในการต่อยอดนวัตกรรม

การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร

Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme
การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทำธุรกิจใหม่หรือแนวโน้มกระแสโลก ที่ให้ความสนใจเรื่องของ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งจะมีประเด็นหลัก ๆ คือการทำธุรกิจที่หารายได้ แต่ยังให้ความใส่ใจต่อผลกระทบที่จะมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือเราจะทำยังไงถึงจะได้ไอเดียของธุรกิจที่สนับสนุนสังคมให้ดีขึ้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก็ยังสร้างรายได้ในตัว

Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Business Model Frameworks

เรียนรู้กรอบแนวคิดที่เป็นภาพรวมของกิจกรรมในการทำธุรกิจ ตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมถึงอยากทำธุรกิจนี้ ธุรกิจที่ทำมีกิจกรรมอะไรบ้าง ต้นทุนกับรายได้เป็นยังไง ตลอดจนรูปแบบแนวคิดและกระบวนการทำธุรกิจ โดยจะมีการนำเสนอตัวอย่างการบูรณาการแนวคิดในเรื่องของ Sustainability กับ New Business ว่ามีการวางแผนและการปรับแผนอย่างไร ซึ่งนอกจากเนื้อหาและตัวอย่างแล้ว จะมีกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับโครงการพวงหรีดจากผักตบชวา “Nature House” และทีมผู้พัฒนา อาหารวัวมอมอ ฟีด “เคแอนด์พี อินโนเวชั่น 2020”

Revenue Streams

บทเรียนสุดท้ายจะเรียนรู้การออกแบบการเลือกลักษณะรายได้ที่องค์กรสามารถต่อยอดได้ โดยอาศัยรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น Advertising , Subscription Model หรือ Data into Assets โดยจะต้องคำนึงถึงความสำคัญด้านแหล่งรายได้ การวางแผนสำหรับการปรับเปลี่ยน Business Model ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับวิทยากรพิเศษมากมายจาก “Qualy Design”, “MuvMi” และ “Vekin” ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจจริง และกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับ “เทคมอร์โรว์” โครงการพัฒนาเทคโนโลยี IoT และ AI

Sustainable Development Trends and ESG

เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเรื่องของแนวโน้มของความต้องการความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ กระแสความสนใจในเรื่องความยั่งยืน ไปจนถึงทฤษฎี Triple Bottom line ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นตัวในเรื่องของ ESG นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของกระแสการขับเคลื่อนในเรื่องของความยั่งยืน SDGs Goals ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความสำคัญของ ESG นำเสนอโดยดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Sustainable Development Business

ทำความรู้จักธุรกิจใหม่ เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคม โดยในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้จากเคสตัวอย่างจริงจากธุรกิจหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น NGOs อย่าง “Precious Plastic Bangkok” ภาค Social Enterprise กับแบรนด์ “อภัยภูเบศร” ภาคธุรกิจกับบริษัทออกแบบสินค้าพลาสติกรักษ์โลก “Qualy Design” ไปจนถึง Startup ทั้งรายใหญ่ที่ทำเรื่อง Cabon Credit อย่าง “Vekin” และปิดท้ายด้วยทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับโครงการนวัตกรรมเพื่อคนตาบอดกับทีม “Automation Micro Design”

Value Proposition & Segmentation

เรียนรู้ในเรื่องความสำคัญกับตัวคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะใช้ในการทำธุรกิจ และความสอดคล้องของคุณค่านั้นกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะสอนวิธีบูรณาการแนวคิดเรื่องความยั่งยืนกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ การมองหาช่องว่างของตลาด การหา Pain Point ด้าน Sustainability, ด้านความต้องการของลูกค้าและด้านความต้องการของชุมชนไปควบคู่กัน ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับวิทยากรพิเศษมากมายจาก “Qualy Design”, “MuvMi”, “I.P.One” และ “Vekin” ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจ

Customer Insight

การสังเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของตัวทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่เราอยากจะทำธุรกิจ อยากขายสินค้าหรือให้บริการ แนวทางในการทำความเข้าใจถึง Customer Insight รวมไปถึงเครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับโครงการนวัตกรรมเพื่อคนตาบอดกับทีม “Automation Micro Design”

Perceived Value

บทเรียนนี้จะเน้นในเรื่องของการหา “Value Proposition” ผ่านเครื่องมืออย่าง Value Curve เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะมอบให้กับลูกค้ากับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจ เพื่อวางแผนในเรื่องการออกแบบหรือปรับปรุงคุณค่าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไรเพื่อสร้างความแตกต่างและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับวิทยากรพิเศษจาก “Blind Experience”, “I.P.One” และ “อภัยภูเบศร” ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจจริง

Business Operational Model

เรียนรู้รายละเอียดกิจกรรมในการทำธุรกิจว่ามีอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจอย่างไร โดยจะเน้นเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนการที่ต้องทำ กลไกการดำเนินงาน กระบวนการผลิต การปรับตัว การให้ความสำคัญกับพันธมิตร ไปจนถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากเนื้อหาและตัวอย่างแล้ว จะมีกรณีศึกษาที่เป็นทีมนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company กับ “เทคมอร์โรว์” ผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT และ AI , ทีมพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากทางปาล์มน้ำมัน “ปาล์ม แพคเกจจิ้ง” และผู้ผลิตสินค้าพลาสติกชีวภาพ "Smart Bio Plastic"

Business Model and Financing Pricing Strategy

นำเสนอเรื่องของการวิเคราะห์รายละเอียดของต้นทุนในการทำธุรกิจ โดยจะแยกต้นทุนออกมาเป็น 3 ประเภท ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และก็เงินทุนที่เราต้องเอามาลงทุนทั้งหมด แล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มในเรื่องของการดูจุดคุ้มทุน นอกจากนั้นยังจะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการเตรียมพร้อมทางด้านการเงิน แหล่งเงินทุน และการวางแผนด้านการขยายธุรกิจกับแผนการเงิน ซึ่งบทเรียนนี้จะมีวิทยากรพิเศษ ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ จาก NIA มาร่วมให้เทคนิคดี ๆ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนทางการเงิน

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

Pricing Strategy

บทเรียนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ระดับราคาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดต้นทุนธุรกิจ การยอมรับของลูกค้า การกำหนดราคาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาดให้ลูกค้ายอมรับได้ รวมไปจนถึงการควบคุมต้นทุนที่ดี

หลักสูตร

Entrepreneurship and New Business Development
การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาตนเอง นำไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ 4 หัวข้อ ประกอบไปด้วย 1. การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ 2. การหาแนวคิดธุรกิจใหม่ 3. การออกแบบธุรกิจใหม่ 4. การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ โดยเป็นการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยส่วนแนวคิดเชิงทฤษฎีจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เรียนรู้ไปพร้อมกับกรณีศึกษาจากธุรกิจชั้นนำของประเทศที่คุณคุ้นเคย หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง NIA และ ธนาคารออมสิน

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่

Entrepreneurship and New Business Development

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Venture Creation)

ในการทำธุรกิจ ก้าวแรกมักจะเป็นสิ่งสำคัญและยากที่สุดเสมอ บทเรียนนี้จะพาคุณจำลองสถานการณ์ว่าคุณจะต้องเจออะไร และต้องมีกระบวนการในการคิดอย่างไร เริ่มตั้งแต่คำถามง่ายๆ ว่า ทำอะไรดี? ทำดีไหม? และ ทำอย่างไร? และเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจ ซึ่งบทเรียนนี้จะมาพร้อมกับกรณีศึกษา บริษัท "Yell Advertising” เอเจนซีสัญชาติไทย ที่มีผลงานมากมายกับแบรนด์ใหญ่หลายๆ แบรนด์

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

บทเรียนนี้จะพาไปเรียนรู้คุณลักษณะเบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ ไปจนถึงการปรับ Mindset ความเป็นผู้ประกอบการที่ดีโดยใช้ Saras Sarasvathy’s theory of Effectuation หรือทฤษฎีการทำผลให้เป็นเหตุ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้ กรณีศึกษา จาก "Shinkanzen Sushi" การเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ จากร้านอาหารของนักศึกษา มธ. สู่กิจการพันล้าน

การหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas)

บทเรียนนี้จะเป็นการทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจใหม่และแนวทางการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ โดยจะจำลองสถานการณ์ให้เห็นว่าการได้มาซึ่งไอเดียใหม่มีที่มาจากที่ไหน เรียนรู้กรอบคิดของการค้นหาไอเดีย และที่มาของไอเดียก่อนพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจ โดยกรณีศึกษาจะได้เรียนรู้การหาไอเดียทำธุรกิจจาก "Lineman Wongnai"

การเลือกแนวคิดธุรกิจ (Selecting Business Ideas)

บทเรียนนี้จะเป็นการทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจใหม่และแนวทางการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ โดยเริ่มจากทำความเข้าใจคำว่าประกอบการ ว่าประกอบอะไร ไปจนถึงเข้าใจแนวคิดของโอกาสทางการประกอบการ และองค์ประกอบของโอกาส โดยกรณีศึกษาในบทนี้ จะได้เรียนรู้จากแบรนด์สุกี้ ชาบูที่เป็นที่นิยมอย่าง "MO-MO-Paradise"

โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ (Structuring Business Model)

บทเรียนนี้จะเป็นการทำความเข้าใจองค์ประกอบที่สําคัญของรูปแบบธุรกิจ และเข้าใจ "ข้อเสนอคุณค่า" ก่อนออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถนำเสนอคุณค่าบน Business Model Canvas ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเรียนรู้จากตัวอย่าง Business Model ของบริษัทใหญ่ระดับโลกมากมาย ปิดท้ายด้วยกรณีศึกษา "กาแฟพันธุ์ไทย"

การบัญชีสําหรับธุรกิจใหม่ (Accounting for New Venture)

บทเรียนนี้เป็นบทแรกที่อยู่บนหมวดการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบธุรกิจใหม่ โดยจะทำความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดการบัญชี และแนวทางการวางโครงสร้างพื้นฐานบัญชีสําหรับธุรกิจใหม่ โดยจะมีการเรียนรู้จากสตาร์ทอัพด้านการบัญชีอย่าง "PEAK account" ที่จะให้ความรู้ด้านการบัญชี และสามารถให้เราได้เรียนรู้จากการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพได้อีกด้วย

การสร้างตราสินค้า (Branding and Customer Loyalty)

บทเรียนนี้เป็นบทที่สอง ที่อยู่บนหมวดการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบธุรกิจใหม่ โดยจะเน้นเรื่ององค์ประกอบของการสร้างตราสินค้า แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาตราสินค้า ตลอดจนการสร้าง Brand Loyalty โดยจะมีกรณีศึกษาจาก "เต่าเหยียบโลก" แบรนด์สินค้าระงับกลิ่นกายของคนไทย ที่รายได้หลักร้อยล้าน กับชื่อแบรนด์แปลกๆ แต่แฝงด้วยความครีเอท

การเริ่มดําเนินธุรกิจ (Launching New Business)

บทเรียนนี้จะเข้าสู่หัวข้อการเรียนรู้เรื่องการเริ่มต้นและขยายธุรกิจ โดยจะเป็นการทำความเข้าใจช่วงที่เริ่มต้นธุรกิจ ว่าต้องคิดและต้องระวังอะไร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ และร่วมปรับ Mindset ผ่านบทเรียน 6 สิ่งที่ควรจำไว้ก่อนเริ่มสร้างธุรกิจ ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่คุ้นเคยอย่างธุรกิจโรงภาพยนตร์ "เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์"

การสร้างธุรกิจให้เติบโต (Growing Business)

เรียนรู้การสร้างการเติบโตทางธุรกิจในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบการเติบโตทางธุรกิจ เข้าใจทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ไปจนถึงเข้าใจทางเลือก ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยการเรียนรู้จะประกอบกับกรณีศึกษา "อ้วยอันโอสถ" จากร้านยาแผนโบราณขนาด 2 คูหา สู่ธุรกิจยาสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 70 ปี

ธุรกิจตามแนวคิด BCG (Business based on BCG concept)

บทเรียนนี้จะพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ผ่านโมเดลธุรกิจ Bio-Circular-Green Economic Model ทำความเข้าใจแนวคิดและลักษณะธุรกิจของเศรษฐกิจฐาน BCG และเราจะนำโมเดลนี้มาปรับใช้กับธุรกิจหรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร โดยมีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ BCG อย่าง "K Fresh" ที่นำพาผลไม้ไทยสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก

STEAM 4INNOVATOR

หลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการในการสร้างนวัตกร ที่จะนำไปสู่การสร้างหรือนำนวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจและองค์กร ซึ่งจะเรียนรู้บนพื้นฐานของ Science, Technology, Engineering, Art และ Mathematics มีการนำแนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาทำเป็นธุรกิจ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน รู้ลึก รู้จริง, สร้างสรรค์ไอเดีย, แผนพัฒนาธุรกิจ, การผลิตและการกระจาย

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

หลักสูตร

Innovation-Driven Enterprise
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

หลักสูตรสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการยกระดับความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ตลอดจนการยกระดับความสามารถแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่การเป็นองค์กรธุรกิจฐานนวัตกรรม IDE Innovation-Driven Enterprise

Innovation-Driven Enterprise

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

การสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม (Creating an Innovative Organization)

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ องค์กรที่จะอยู่รอดในอนาคตจำเป็นต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการันตีความสำเร็จที่อย่างยั่งยืนให้องค์กร ไปฟังเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม จาก10ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

SMEs to IBE

หลักสูตรที่จะช่วยให้ SMEs ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม พัฒนาองค์กรโดยการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ที่มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม "BUSINESS TRANSFORMATION" โดย IBE : Innovation Bases Enterprise คือองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม มุ่งเน้นตั้งแต่การสร้างการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ"

หลักสูตร

Innovation for Executive
นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร

Innovation for Executive

นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร

ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

การจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ Innovation Management 101

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต อีกทั้งโลกของการแข่งขันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตที่ใช้แรงงานไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ ต้องรู้จักวิธีการจัดการและบริหารธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

นวัตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตร

Innovation for Kids
นวัตกรรมสำหรับเด็ก

แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร ซึ่งมุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

Innovation for Kids

นวัตกรรมสำหรับเด็ก

STEAM4INNOVATOR

หลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร บนพื้นฐานของ Science, Technology, Engineering, Art และ Mathematics มีการนำแนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาทำเป็นธุรกิจ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน รู้ลึก รู้จริง, สร้างสรรค์ไอเดีย, แผนพัฒนาธุรกิจ, การผลิตและการกระจาย

หลักสูตร

NIA Funding Program
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอทุนจาก NIA

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจขอทุนสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประเภทของทุน เงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการได้รับทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น และรวดเร็ว

เตรียมความพร้อมสำหรับการขอทุนจาก NIA

NIA Funding Program

เตรียมความพร้อมสำหรับการขอทุนจาก NIA

หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Open Innovation (นวัตกรรมแบบเปิด) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนเงินทุน Thematic Innovation (นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจนวัตกรรม
จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
SET e-Learning

ระบบบบการฝึกอบรมออนไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียด
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ระบบบบการฝึกอบรมออนไลน์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ดูรายละเอียด
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

ระบบบบการฝึกอบรมออนไลน์ โดยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

ดูรายละเอียด
DIP e-Learning System

ระบบบบการฝึกอบรมออนไลน์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ดูรายละเอียด

Highlight Programs by NIA

รวมหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเครื่องมือพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม โดย NIA Academy

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

Articles

Food Tech 2021
MICE Innovation
What can blockchain do?
ส่องสิงคโปร์
ส่องสิงคโปร์

โพสเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Yothi Medical Innovation District
Yothi Medical Innovation District

โพสเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

AgTech
AgTech

โพสเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Khon Kaen Model
ขอนแก่นโมเดล

โพสเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

NFT Arts
NFT Arts

โพสเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

Data-Driven World
Data-Driven World

โพสเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

Alumni

NIA MOOCs Tech Support